Σας ενημερώνουμε ότι εκδόθηκε η υπ΄αρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/126/16316/20.9.2020 εγκύκλιος του Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ) με θέμα «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού».Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω εγκύκλιο και ειδικότερα σε ό,τι αφορά στη λειτουργία των Κ.Ε.Π. που εδρεύουν στην Περιφέρεια Αττικής για το χρονικό διάστημα από 21.9 έως και 4.10.2020, θέτουμε υπόψη σας τα ακόλουθα :

– Αυστηρή συμμόρφωση με τις οδηγίες που δίνονται από τους αρμόδιους φορείς (ΕΟΔΥ και Υπουργείο Υγείας) σχετικά με τα μέτρα πρόληψης, περιορισμών και απαγορεύσεων.

-Αυστηρή τήρηση των μέτρων ατομικής υγιεινής από τους υπαλλήλους των ΚΕΠ.

-Την αυξημένη φροντίδα του χώρου που στεγάζονται τα ΚΕΠ (καλός αερισμός, καθαριότητα, αντισηπτικά κ.λ.π.)

– Η εξυπηρέτηση του κοινού θα γίνεται κατόπιν προσυνεννόησης (ραντεβού). Κατά συνέπεια θα πρέπει να αναρτηθούν στην είσοδο των καταστημάτων ΚΕΠ και στις ιστοσελίδες των Δήμων τα τηλέφωνα επικοινωνίας μέσω των οποίων μπορούν να καλούν οι πολίτες για προσυνεννόηση ή πληροφορίες. Παρακαλούνται οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ για την ετοιμότητά τους στην απάντηση των εισερχόμενων
τηλεφωνικών κλήσεων και οι προϊστάμενοι για την χρονική ιεράρχηση των αιτημάτων προς διεκπεραίωση.

– Σε περιπτώσεις όπου ο χώρος του καταστήματος του ΚΕΠ δεν επαρκεί για την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας μεταξύ του διαθέσιμου προς παροχή υπηρεσίας Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου 101 64, Καλλιθέα Αθήνα Τ.: +30210 909 8760-761 gen_gramm@mindigital.gr
προσωπικού, είναι επιτρεπτή η προσέλευση σε βάρδιες που θα ορίζονται με ευθύνη του εκάστοτε Προϊσταμένου.

– Το διευρυμένο ωράριο παραμένει σε ισχύ για τα ΚΕΠ που λειτουργούν βάσει αυτού. Σε περίπτωση απουσίας εργαζομένων τα αρμόδια όργανα του Δήμου οφείλουν να μεριμνήσουν για τις αναγκαίες μετακινήσεις προσωπικού ούτως ώστε να εξακολουθήσουν τα ΚΕΠ να λειτουργούν με το διευρυμένο ωράριο. Ωστόσο, εφόσον αυτό δεν είναι εφικτό, θα πρέπει να προηγείται σχετική ενημέρωση της υπηρεσίας μας και ειδικά για τα ΚΕΠ τα οποία έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα εξυπηρέτησης εξ αποστάσεως “Mykep live”, πρέπει να γίνεται έγκαιρη ενημέρωση της υπηρεσίας μας ούτως ώστε να τροποποιείται αναλόγως το ωράριο λειτουργίας στην πλατφόρμα.

– Δυνατότητα εξ αποστάσεως εργασίας υπάρχει μόνο για τους εργαζομένους στα ΚΕΠ που έχουν ενταχθεί στην πλατφόρμα “Mykep live” και για τις ημέρες κατά τις οποίες υπάρχουν ραντεβού προς εξυπηρέτηση, με την προϋπόθεση ότι έχουν γίνει οι απαραίτητες τεχνικές ενέργειες από την αρμόδια υπηρεσία Πληροφορικής του κάθε Δήμου, για να υπάρχει πρόσβαση στο δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ και να είναι εφικτή η χρήση της εφαρμογής Διεκπεραίωσης Αιτημάτων Πολιτών (e-kep).

– Τέλος, για την εφαρμογή των λοιπών θεμάτων που αφορούν στους εργαζόμενους στα ΚΕΠ ως δημοτικών υπαλλήλων (π.χ. ομάδες αυξημένου κινδύνου, χορήγηση ειδικής άδειας απουσίας κ.λ.π.) βάσει της ως άνω εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ, αρμόδια είναι η εκάστοτε Διεύθυνση Διοικητικού του οικείου Ο.Τ.Α.

 

Author

Comments are closed.