Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης (Κ.Ε.Α.)

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ Κ.Ε.Α.

1. Δελτίο ταυτότητας.

2. Δήλωση φορολογίας εισοδήματος (Ε1).

3. Α.Μ.Κ.Α.

4. Α.Φ.Μ.

5. IBAN.

6. Λογαριασμός Δ.Ε.Η.

7. Έντυπο συναίνεσης  (υπογεγραμμένο από όλα τα ενήλικα μέλη, με γνήσιο υπογραφής).

8. Κάρτα ανεργίας .

9. Mισθωτήριο ενοικίου (ηλεκτρονικό).

 

Κατά περίπτωση:

Βεβαιώσεις φοίτησης για υποχρεωτική εκπαίδευση

Βεβαιώσεις φοίτησης για υποχρεωτική εκπαίδευση

Βεβαιώσεις σπουδών

Άδεια διαμονής

Ληξιαρχική πράξη γέννησης ή θανάτου

Απόφαση διαζυγίου, επιμέλειας τέκνων, αγοράς ακινήτων κλπ.

 

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να προσκομίζονται σε φωτοτυπίες. 

 

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ    

Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο  

Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Author

Comments are closed.