Κανονισμός πρασίνου

Εισαγωγή

Ο Κανονισμός ισχύει για τους δημόσιους χώρους πρασίνου και συντάχθηκε σύμφωνα με τις  αρχές ανάπτυξης και προστασίας του αστικού  -περαστικού πρασίνου του δήμου μας

Το Αστικό και Περιαστικό πράσινο είναι μέρος του φυσικού περιβάλλοντος   και η βασική διάταξη του άρθρου 24 παρ. 1 του συντάγματος ορίζει ότι “Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός . Για την διαφύλαξη του το κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας.”

Σε ότι αφορά τους δημόσιους χώρους πρασίνου περιλαμβάνει τα μέτρα προστασίας τους, τους κανόνες χρήσης, τις επιτρεπτές ή μη ενέργειες εντός των ορίων τους, τους περιορισμούς στη χρήση τους, τη διάταξη για το οικολογικό αντιστάθμισμα και τις κυρώσεις για απαγορευμένες ενέργειες σε αυτούς.

Αρμόδια Υπηρεσία

Η ανάπτυξη , προστασία και διαχείριση του αστικού- περιαστικού πρασίνου περιλαμβάνει κάθε μορφής βλάστηση όπως δένδρα , θάμνους, πολυετή, εποχιακά και χλοοτάπητες που βρίσκονται στους δημόσιους χώρους πρασίνου σε πλατείες, πεζόδρομους, πεζοδρόμια, τρίγωνα, άλση, παιδικές χαρές  στα εσωτερικά των Ο.Τ.

Αρμόδια υπηρεσία για την ανάπτυξη και διαχείριση της  βλάστησης με κατάλληλες καλλιεργητικές φροντίδες και σύμφωνα με τις αρχές και τις γνώσεις της κηποτεχνίας.  είναι η Δ/νση Πρασίνου του Δήμου σύμφωνα με τον οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας

Ζημιές στη βλάστηση και Μέτρα Προστασίας

Οι εργασίες που εμπλέκονται με τις διάφορες  κατασκευές στους χώρους όπου υπάρχει πράσινο  μπορεί να είναι καταστροφικές για τη βλάστηση  εάν  δεν έχουν ληφθεί μέτρα για την προστασία της.  Οι ορατοί τραυματισμοί  μπορεί να είναι σπασμένα κλαδιά και πληγές στα κορμούς των δέντρων και αυτό είναι μόνο η αρχή. Η ζημία στο ριζικό σύστημα είναι αυτή που συχνά οδηγεί σε απώλεια του φυτού  .

 

Ζημία που προκαλείται από διάφορες Κατασκευές

• τραυματισμός του κορμού και της κόμης

• συμπύκνωση του εδάφους στη ζώνη της ρίζας

• κοπή των ριζών

• Συμπίεση στο έδαφος που πνίγει τις ρίζες

• ραγισμένα και σπασμένα κλαδιά

• έκθεση στον αέρα και τον ήλιο

 

Η αρμόδια υπηρεσία πρασίνου πρέπει να μεριμνά ώστε να λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για την αποφυγή ζημιών όπως :

α. περίφραξη του κορμού για την αποτροπή ζημιών κατά τη διενέργεια οικοδομικών εργασιών.

β. χρήση κατάλληλου φυτοχώματος με προσμείξεις οργανικών ουσιών σε επανεπιχώσεις ανοιγμάτων στην προστατευόμενη περιοχή των ριζών των δέντρων για την εξασφάλιση της ισορροπίας θρεπτικών ουσιών.

γ. αποτροπή της υποβάθμισης του πρασίνου, ιδίως στην περίπτωση που η υλοποίηση κάποιου έργου του Δήμου αναλαμβάνεται από ανάδοχο ιδιώτη, φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

δ. Βελτίωση αερισμού του  ριζικού συστήματος

Διαχείριση του πρασίνου

Η διαχείριση του πρασίνου αφορά τις καλλιεργητικές φροντίδες όπως η φυτοπροστασία , το κλάδεμα, τη λίπανση και το πότισμα. Η υγεία των φυτών προστατεύεται με βιολογικά προϊόντα η με τη χρήση σκευασμάτων μετά από έγκριση από το Υπ. Αγροτικής , τα φυτά κλαδεύονται από το προσωπικό της υπηρεσίας πρασίνου μετά από  καθοδήγηση του αρμόδιου γεωτεχνικού υπαλλήλου, τοποθέτηση λιπάσματος γίνεται σύμφωνα με τις ανάγκες του φυτού και το πότισμα γίνεται τους καλοκαιρινούς από το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ η από το νερό των γεωτρήσεων με υδροφόρες.

Σημαντικό είναι η ευαισθητοποίηση των δημοτών μας με την υιοθεσία των δένδρων στις δενδροστοιχίες και η ελάχιστη προσφορά με το πότισμα τους κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Κανόνες Χρήσης Δημοσίου Χώρου Πρασίνου από το Κοινό

α. Η χρήση του δημόσιου χώρου πρασίνου και αναψυχής γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

β. Ο δημόσιος χώρος πρασίνου επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του. Για τη χρήση δημοσίου χώρου πρασίνου εκτός των λειτουργιών για τις οποίες προορίζεται, απαιτείται άδεια της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας.

γ. Η χρήση του δημόσιου χώρου πρασίνου πρέπει να γίνεται με προσοχή, έτσι ώστε να αποτρέπεται η φθορά, η ρύπανση ή κάθε άλλη επιβάρυνση της βλάστησης και του εξοπλισμού, καθώς και η έκθεση σε κίνδυνο ή ενόχληση των άλλων επισκεπτών.

δ. Η έκδοση εγγυητικής επιταγής για αποκατάσταση φθοράς στο πράσινο.

Επιτρεπτές και μη επιτρεπτές ενέργειες σε δημόσιο χώρο πρασίνου

I) Η κοπή, η αφαίρεση, η καταστροφή, η μεταφύτευση, το κλάδεμα, η φθορά ή ρύπανση φυτικού οργανισμού δεν επιτρέπεται χωρίς γραπτή άδεια της αρμόδιας υπηρεσίας πρασίνου.

Δεν επιτρέπονται ιδίως οι ακόλουθες επιβλαβείς ενέργειες :

α. η σταθεροποίηση ή το σφράγισμα της επιφάνειας του εδάφους με κάλυμμα μη διαπερατό στο νερό (π.χ. άσφαλτος, μπετόν).

β. οι εκσκαφές, διανοίξεις, οικοδομικές εργασίες.

γ. η τοποθέτηση αγωγών ή καλωδίων.

δ. η τοποθέτηση καλωδίων ή και πινακίδων πάνω στα δένδρα.

ε. το πλύσιμο μηχανοκίνητων οχημάτων ή μηχανημάτων.

στ. η συμπίεση της επιφάνειας του εδάφους, π.χ. λόγω της διέλευσης ή στάθμευσης μηχανοκίνητων οχημάτων ή άλλων μηχανημάτων, εργοταξίων οικοδομών ή αποθήκευσης οικοδομικών υλικών ή μπάζων.

ζ. η αποθήκευση ή διασπορά στο έδαφος αλάτων, οξέων, ελαίων ή άλλων χημικών ουσιών καθώς και λυμάτων.

η. το άναμμα φωτιάς για οποιαδήποτε αιτία (ενδεικτικά καύση απορριμμάτων). θ. η χρήση τοξικών χημικών

Κανόνες Χρήσης Δημοσίου Χώρου Πρασίνου από το Κοινό

α. Η χρήση του δημόσιου χώρου πρασίνου και αναψυχής γίνεται με ευθύνη του χρήστη.

β. Ο δημόσιος χώρος πρασίνου επιτρέπεται να χρησιμοποιείται σύμφωνα με τον προορισμό του. Για τη χρήση δημοσίου χώρου πρασίνου εκτός των λειτουργιών για τις οποίες προορίζεται, απαιτείται άδεια της αρμόδιας δημοτικής υπηρεσίας.

γ. Η χρήση του δημόσιου χώρου πρασίνου πρέπει να γίνεται με προσοχή, έτσι ώστε να αποτρέπεται η φθορά, η ρύπανση ή κάθε άλλη επιβάρυνση της βλάστησης και του εξοπλισμού, καθώς και η έκθεση σε κίνδυνο ή ενόχληση των άλλων επισκεπτών.

δ. Η έκδοση εγγυητικής επιταγής για αποκατάσταση φθοράς στο πράσινο.

Μη επιτρεπτές ενέργειες σε χώρο πάρκου

Δεν επιτρέπεται σε χώρο πάρκου:

α. η φθορά, καταστροφή, ρύπανση, απομάκρυνση του εξοπλισμού του.

β. η εναπόθεση οικιακών και ογκωδών απορριμμάτων και μηχανημάτων.

γ. η πρόκληση θορύβου.

δ. η ελεύθερη κυκλοφορία σκύλων ή άλλων κατοικίδιων ζώων ή η είσοδός τους σε παιδικές χαρές ή το μπάνιο τους σε δημόσια νερά. Εξαιρούνται οι σκύλοι-συνοδοί ατόμων με ειδικές ανάγκες.

ε. το άναμμα και η διατήρηση φωτιάς.

στ. η κυκλοφορία και η στάθμευση πάσης φύσεως τροχοφόρου οχήματος ή εκτός των οχημάτων που θα έχουν την απαιτούμενη άδεια.

Περιορισμοί στη χρήση

α. Η αρμόδια δημοτική υπηρεσία μπορεί με απόφασή της να ορίσει ώρες λειτουργίας και να θέτει περιορισμούς για χρήσεις σε ολόκληρο ή τμήμα χώρου πρασίνου.

β. Η αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μπορεί να διαμορφώσει χώρους για ποδήλατο, skateboard, μπάλα, μπάνιο, χρήση βάρκας, ιππασία, μπάρμπεκιου.

γ. Οι ιδιοκτήτες σκύλων οφείλουν να μεριμνούν, ώστε οι σκύλοι τους να μην ρυπαίνουν τους δημόσιους χώρους πρασίνου και να απομακρύνουν άμεσα τα περιττώματά τους. Εξαιρούνται η είσοδος σε πάρκα η σε χώρους πρασίνου σε σκύλους – συνοδούς  ατόμων με ειδικές ανάγκες.

Στους παραβάτες της διάταξης αυτής επιβάλλεται πρόστιμο 50 €.

Το πρόστιμο διπλασιάζεται εάν η παράβαση γίνει σε παιδική χαρά η σε κοινόχρηστο χώρο που φιλοξενεί παιδιά.

Αιτήματα Δημοτών

Η Δ/νση  πρασίνου δέχεται αιτήματα δημοτών που αφορούν κοπές δένδρων, κλαδεύσεις, φυτεύσεις κ.λ.π.

Το αίτημα των δημοτών καταγράφεται ,ελέγχεται από τον αρμόδιο υπάλληλο, αξιολογείται ο βαθμός προτεραιότητας και προγραμματίζεται για την υλοποίηση του.

Ιδιαίτερα για τις κλαδεύσεις των υψηλών δένδρων που βρίσκονται κοντά σε ηλεκτροφόρα καλώδια η κλάδευση  γίνεται σε συνεργασία με την ΔΕΗ.

Τα αιτήματα που αφορούν συμβουλές για διαμορφώσεις και φυτεύσεις σε ιδιωτικούς η σε κοινόχρηστους χώρους πολυκατοικιών μπορούν να δίδονται από την υπηρεσία πρασίνου.

Οι κατασκευαστές οικοδομών η  άλλοι δημότες που θέλουν να φυτεύσουν το πεζοδρόμιο τους η φύτευση θα πραγματοποιείται σύμφωνα με το ΓΟΚ , ώστε τα δένδρα να μη προκαλούν εμπόδια στη διέλευση των πεζών και να υπάρχει αρμονία και συνέχεια με την υπόλοιπη δενδροστοιχία.

Αιτήματα δημοτών που αφορούν κοπές δένδρων λόγω ανέγερση νέων οικοδομών η αίτηση θα συνοδεύεται από σχεδιάγραμμα pilotis η ισογείου με τις εισόδους – εξόδους από εγκεκριμένη άδεια της πολεοδομίας, φωτογραφίες των δένδρων που πρέπει να κοπούν.

Ο ενδιαφερόμενος θα καταθέτει εγγυητική τραπέζης για το κόστος  των κομμένων δένδρων η οποία θα επιστρέφεται μετά από την φύτευση νέων δένδρων μετά από το πέρας της οικοδομής και αυτοψία που θα πραγματοποίηση αρμόδιος της Δ/νσης Πρασίνου.

Όταν δεν αντικατασταθούν τα κομμένα δένδρα η εγγυητική θα εκπίπτει υπέρ του πράσινου ταμείου για χρηματοδότηση έργων δενδροφύτευσης στο Δήμο.

Ιδιωτικό πράσινο. Το ιδιωτικό πράσινο είναι μέρος του πρασίνου της πόλης και η αύξηση του είναι προς όφελος των πολιτών του Δήμου μας. Η Δ/νση Πρασίνου μετά από αιτήματα δημοτών συμβάλλει με προτάσεις για την ανάπτυξη και του ιδιωτικού πρασίνου και την αισθητική αναβάθμιση της πόλης μας.

Παραβάσεις και κυρώσεις

Α) Όποιος παραβαίνει τους κανόνες χρήσης του δημοσίου πρασίνου και προβαίνει στις κατωτέρω περιγραφόμενες παραβάσεις τιμωρείται με πρόστιμο. Τα πρόστιμα επιβάλλονται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου η της επιτροπής ποιότητας ζωής του Δήμου κατόπιν εισηγήσεως της Διεύθυνσης Πρασίνου.

Η Δημοτική Αστυνομία υποχρεούται να συνδράμει με κάθε τρόπο για την επιβεβαίωση των γεγονότων και τον εντοπισμό του υπευθύνου καταστροφής πρασίνου. Η Διεύθυνση Οικονομικών και ιδιαίτερα το τμήμα εσόδων  μεριμνά για την είσπραξη των προστίμων και των αποζημιώσεων. Σε περίπτωση αυθαίρετης καταστροφής πρασίνου, η Διεύθυνση Πρασίνου μεριμνά για την αποκατάστασή του.

Β)  Σε περίπτωση κοπής ή αφαίρεσης δένδρων ή θάμνων που έγινε κατόπιν χορηγήσεως σχετικής άδειας, ο δικαιούχος της άδειας οφείλει να καταβάλλει στο Δήμο αποζημίωση που προβλέπεται στην παρακάτω στήλη 1. Η χωρίς άδεια κοπή, αφαίρεση ή καταστροφή δένδρων ή θάμνων, επισύρει τα πρόστιμα που προβλέπονται στην παρακάτω στήλη 2.

Γ) Παρακώληση εργασιών διαχείρισης πρασίνου. Οι δημότες υποχρεούνται να διευκολύνουν το έργο διαχείρισης του πρασίνου και να μη δημιουργούν εμπόδια. Σε οδούς που έχουν σημανθεί ότι πρόκειται να εκτελεστούν εργασίες όπως κλαδεύσεις δενδροστοιχιών οι δημότες υποχρεούνται να απομακρύνουν τα οχήματα τους δε διαφορετική περίπτωση θα εφαρμόζονται οι διατάξεις του ΚΟΚ.

 

Κανονισμός για το Πράσινο Περιγραφή Ενέργειας Με άδεια του Δήμου χωρίς την αντικατάσταση της βλάστησης Χωρίς άδεια του Δήμου
Κοπή ή καταστροφή δένδρου
Α) για δένδρα που είναι ηλικίας από την ημέρα φύτευσης έως τριών ετών 90€ 150€
Β) για δένδρα ηλικίας τριών έως δέκα ετών 180€ 300€
Γ) για δένδρα ηλικίας άνω των δέκα ετών 300€ 500€
Κοπή ή καταστροφή θάμνου
Α) για θάμνους που είναι ηλικίας από την ημέρα φύτευσης έως τριών ετών 25€ 40€
Β) για θάμνους ηλικίας τριών έως δέκα ετών 50€ 80€
Γ) για θάμνους ηλικίας άνω των δέκα ετών 90€ 150€
Μείωση του χώρου πρασίνου (ανά τ.μ.) 240€ 400€

Καθαρισμοί οικοπέδων

Οι ιδιοκτήτες οικοπέδων οφείλουν να τα καθαρίζουν από τα ξερά χόρτα σύμφωνα με την 4/87 πυροσβεστική διάταξη. (ΦΕΚ 724 τεύχος Β 1897).

Αν οι υπεύθυνοι εξακολουθούν να αδιαφορούν και μετά από τις σχετικές συστάσεις της Δ/νσης Ποιότητας Ζωής . ο Δήμος μας έχει δικαίωμα με τις υπηρεσίες του να  αποψιλώνονται και θα καθαρίζονται  οι χώροι των οικοπέδων από την υπηρεσία πρασίνου και  καθαριότητας. Οι δε εργασίες αποψίλωσης , καθαρισμού και αποκομιδής θα καταλογίζεται από το Δήμο με ισόποση σχετική δαπάνη στον ιδιοκτήτη σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 26 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010.

Η εκτίμηση και κοστολόγηση των παραπάνω εργασιών γίνεται από γεωτεχνικό υπάλληλο της υπηρεσίας πρασίνου σύμφωνα με τις τιμές ΑΤΕΠ, ΑΤΟΕ.

Ανάπτυξη πρασίνου και ευαισθητοποίηση των δημοτών

Η ανάπτυξη του δημόσιου η του ιδιωτικού πρασίνου είναι υπόθεση όλων μας.

Η Δ/νση πρασίνου δημιουργεί ερωτηματολόγιο για τις προθέσεις, παρατηρήσεις ή ανάγκες των δημοτών μας για το πράσινο του Δήμου διανέμεται από την υπηρεσία πρασίνου και λαμβάνεται υπόψη για την σύνταξη του ετήσιου προγράμματος ανάπτυξης – προστασίας του πρασίνου του Δήμου μας.

Επίσης δημιουργείται φυλλάδιο με τις δραστηριότητες της υπηρεσίας η αυτές δημοσιεύονται στο site του Δήμου.

Χρήση του κοινόχρηστου νερού

Επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν, κατόπιν αδείας, δημοτικούς και κοινόχρηστους χώρους όπως καφενεία, καφετέριες, εστιατόρια και συναφή καταστήματα οφείλουν να διατηρούν διαρκώς τους χώρους καθαρούς δια ιδίων μέσων και απαγορεύεται να πλένουν τα πεζοδρόμια η  τους  δρόμους και τις πλατείες.

Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 50€.συν τη καταβολή της τριμηνιαίας κατανάλωσης νερού από τη συγκεκριμένη παροχή που έγινε η παράνομη λήψη νερού

Διαφημιστικές πινακίδες επάνω στα δέντρα και μέσα σε χώρους πρασίνου

Απαγορεύεται η τοποθέτηση διαφημιστικών επάνω σε δέντρα και μέσα σε χώρους πρασίνου όπως πλατείες, νησίδες παρτέρια πεζοδρόμων κ.λ.π.. Στους παραβάτες επιβάλλεται πρόστιμο 50€..