Κανονισμός καθαριότητας

Αντικείμενο κανονισμού

Ως απορρίμματα -στερεά απόβλητα- στο πλαίσιο του παρόντος Κανονισμού, νοούνται όλες οι ουσίες ή αντικείμενα, κυρίως στερεάς μορφής, που προέρχονται από ανθρώπινες δραστηριότητες ή φυσικούς κύκλους και παράγονται σε χώρους διαβίωσης, εργασίας, παραγωγής, ψυχαγωγίας και γενικώς χώρους αστικού περιβάλλοντος και τα οποία ο κάτοχός τους απορρίπτει ή προτίθεται να απορρίψει ή υποχρεούται να απορρίψει.

Τα στερεά (μη επικίνδυνα) απόβλητα περιλαμβάνονται αναλυτικά στα παραρτήματα ΙΑ και ΙΒ της υπ’ αριθμ. ΗΠ/50910/2727/03(ΦΕΚ 1909 Β’/22-12-03). Στην έννοια του στερεού (μη επικίνδυνου) αποβλήτου δεν υπάγονται τα απόβλητα εκείνα που αναφέρονται στον Ευρωπαϊκό κατάλογο αποβλήτων του Παραρτήματος ΙΒ της ανωτέρω απόφασης, επισημαίνονται με αστερίσκο και τα οποία χαρακτηρίζονται ως εν δυνάμει επικίνδυνα απόβλητα, σύμφωνα με την Απόφαση 2001/118/Ε.Κ. (EEL 47/2001).