Κανονισμός καθαριότητας

Το επικαιροποιημένο «Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων» του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι.
Ρέντη εκπονείται στο πλαίσιο της αναθεώρησης του επιχειρησιακού σχεδίου που είχε
καταρτιστεί το 2015 σύμφωνα με τις τότε κατευθύνσεις του εθνικού και του οικείου
περιφερειακού σχεδιασμού, ώστε να ενσωματώσει τo νέο θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης
στερεών αποβλήτων.

Συντάσσεται δε, καθ’ εφαρμογή του ν. 4685/2020, βάσει του οποίου η κατάρτιση των
Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Αποβλήτων (Τ.Σ.Δ.Α.) αποτελεί πλέον θεσμική υποχρέωση των
Δήμων και προϋπόθεση για την αξιολόγηση των προτάσεων των ΟΤΑ Α΄ Βαθμού για την
υλοποίηση προγραμμάτων μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων.
Το επικαιροποιημένο Τ.Σ.Δ.Α του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη διαμορφώνεται βάσει των
νέων απαιτήσεων της νομοθεσίας για χρονικό ορίζοντα 5ετίας, με πρόβλεψη ετήσιας
επικαιροποίησης, και επικεντρώνεται στους ακόλουθους άξονες:
▪ Την ανάλυση και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης παραγωγής και
διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στον Δήμο.
▪ Την ενσωμάτωση των θεσμικών εξελίξεων στον τομέα της διαχείρισης των ΑΣΑ.
▪Την εξειδίκευση των στόχων σχεδιασμού σε επίπεδο δήμου.
▪ Την κατάρτιση προτάσεων και δράσεων για τη διαχείριση των επιμέρους ρευμάτων
δημοτικών αποβλήτων, προωθώντας κατά προτεραιότητα την πρόληψη, την
επαναχρησιμοποίηση και τη διαλογή στην πηγή.
▪Την ανάλυση του κόστους επένδυσης και διαχείρισης του προτεινόμενου σχεδίου
συγκριτικά με το κόστος της υφιστάμενης διαχείρισης των ΑΣΑ.
Βάσει των ανωτέρω, τα περιεχόμενα του επικαιροποιημένου ΤΣΔΑ του Δήμου Νίκαιας – Αγ.
Ι. Ρέντη αναπτύσσονται ως ακολούθως:
▪Κεφάλαιο 1: Εισαγωγή
▪ Κεφάλαιο 2: Θεσμικό πλαίσιο διαχείρισης στερεών αποβλήτων
▪Κεφάλαιο 3: Περίληψη
▪ Κεφάλαιο 4: Βασικά χαρακτηριστικά του Δήμου
▪Κεφάλαιο 5: Υφιστάμενη κατάσταση διαχείρισης των στερεών αποβλήτων
▪ Κεφάλαιο 6: Τοπικοί στόχοι για τη διαχείριση των ΑΣΑ του Δήμου
▪ Κεφάλαιο 7: Ανάλυση δράσεων του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης
▪Κεφάλαιο 8: Οικονομικά στοιχεία – Χρηματοδότηση

Τονίζεται δε, ότι η κατάρτιση του παρόντος σχεδίου υλοποιείται με την υποστήριξη της
Περιφέρειας Αττικής, η οποία προέβη στη χρηματοδότηση υπηρεσιών τεχνικής βοήθειας
στους οικείους δήμους μέσω του ΠΕΠ Αττικής 2014-2020 και τη συγχρηματοδότηση από το
Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με στόχο την επικαιροποίηση των ΤΣΔΑ
και τη σύνδεσή τους με τις αρχές και τις κατευθύνσεις της Κυκλικής Οικονομίας, προς
επίτευξη των στόχων του νέου θεσμικού πλαισίου της ΕΕ για τη διαχείριση των στερεών
αποβλήτων.

1.2 ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Το παρόν τοπικό σχέδιο εκπονείται στο πλαίσιο της επικαιροποίησης του σχεδιασμού για
την ολοκληρωμένη διαχείριση των ΑΣΑ στον Δήμο Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, με στόχο :
▪ Να συμβάλλει στην αξιολόγηση της πορείας υλοποίησης των προτεινόμενων μέτρων
και δράσεων του υπό αναθεώρηση Τοπικού Σχεδίου καθώς και της επίτευξης των
στόχων που είχαν τεθεί για το 2020.
▪Να ενσωματώσει τις απαιτήσεις και τους στόχους του νέου θεσμικού πλαισίου για
τη διαχείριση των στερεών αποβλήτων και ειδικότερα του νέου *ΕΣΔΑ και του ΠΕΣΔΑ
Αττικής.
▪ Να ενισχύσει τις υφιστάμενες δράσεις χωριστής συλλογής.
▪Να προτείνει νέες δράσεις και μέτρα:
– για τη μείωση της παραγωγής αποβλήτων, με έμφαση στα απόβλητα τροφών και
στα πλαστικά μιας χρήσης,
– για την επαναχρησιμοποίηση των υλικών και
– για την αύξηση των ποσοστών διαλογής στην πηγή και ανακύκλωσης.
▪ Να αναδείξει τα απαιτούμενα τοπικά έργα υποδομής για την υλοποίηση των
ανωτέρω δράσεων.
▪ Να ενισχύσει τη συμμετοχή των πολιτών μέσω:
– στοχευμένων δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης,
– υιοθέτησης οικονομικών κινήτρων.
▪ Να αξιοποιήσει τις σύγχρονες τεχνολογίες για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των
ΑΣΑ σε επίπεδο Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
▪ Να ορίσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των προτεινόμενων έργων, δράσεων και
μέτρων.

*Το νέο ΕΣΔΑ (2020) έχει εγκριθεί με την ΠΥΣ 39/31-08-2020 (ΦΕΚ185/Α/ 29-09-2020).

▪Να προσδιορίσει το απαιτούμενο κόστος επένδυσης για την υλοποίηση του
προτεινόμενου σχεδιασμού.
▪ Να μειώσει το κόστος της διαχείρισης των ΑΣΑ, λαμβάνοντας υπόψη τον εν ισχύ
Κανονισμό Τιμολόγησης και τις λοιπές περιβαλλοντικές εισφορές που έχουν
θεσμοθετηθεί στο πλαίσιο της προώθησης της ιεραρχίας των αποβλήτων.
▪ Να διερευνήσει τη δυνατότητα αξιοποίησης των διαθέσιμων χρηματοδοτικών
εργαλείων για την υποστήριξη της υλοποίησης του Τοπικού Σχεδίου.