Η Σχολική Επιτροπή

Οι Σχολικές Επιτροπές είναι Νομικά πρόσωπα των Δήμων, που δημιουργήθηκαν με την εφαρμογή του νέου νομοθετικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τον Ν. 3852/2010 (Νόμος Καλλικράτη), οι σχολικές επιτροπές που λειτουργούσαν μέχρι τώρα σε κάθε σχολική μονάδα πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καταργήθηκαν.

Στη θέση τους δημιουργήθηκαν μόνο δύο νέα Νομικά πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, που περιλαμβάνει τα Νηπιαγωγεία και τα Δημοτικά σχολεία και η Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, που περιλαμβάνει τα Γυμνάσια και τα Λύκεια. Το Μάρτιο του 2011, με τις αποφάσεις 84/2011 και 77/2011 του Δημοτικού Συμβουλίου, ψηφίστηκε η σύσταση των δύο Σχολικών Επιτροπών.

Έργο κάθε Σχολικής Επιτροπής είναι η διαχείριση των πιστώσεων που της διατίθενται, για την κάλυψη των δαπανών λειτουργίας των αντίστοιχων σχολείων (θέρμανση, φωτισμός, ύδρευση, αγορά αναλώσιμων κ.α.), η αμοιβή των καθαριστριών, η εκτέλεση έργων για την επισκευή και συντήρηση των αντίστοιχων σχολείων και του κάθε είδους εξοπλισμού τους, η εισήγηση προς τις αντίστοιχες Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για τον εφοδιασμό με έπιπλα και εξοπλιστικά είδη από τον Οργανισμό Σχολικών Κτιρίων (Ο.Σ.Κ) και από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, με βιβλία για τις αντίστοιχες σχολικές βιβλιοθήκες. Τέλος στις αρμοδιότητές τους εντάσσεται η διαχείριση των εσόδων από την ενδεχόμενη εκμετάλλευση των σχολικών κυλικείων, καθώς και η λήψη κάθε άλλου μέτρου που κρίνεται αναγκαίο για τη στήριξη της διοικητικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων.

Οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης συνεδριάζουν μία φορά το μήνα, μετά από πρόσκληση του Προέδρου.