Ημερήσια διάταξη συνεδριάσεων Οικονομικής Επιτροπής