ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 1ου΄ ΚΔΑΠ-ΝΙΚΑΙΑΣ

ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

(εντός του 10ου Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας) Στη συμβολή των οδών Σηστού 35 & Παρασκευοπούλου)

(Περιλαμβάνει και τις -2- τροποποιήσεις που επήλθαν το ετος 2022 & συγκεκριμένα τις με αρ. 14/11.5.2022 & 21/30.6/2022 αποφ. ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ οι οποίες εγκρίθηκαν με τις υπ αρ. 52/7.7.2022 & 53/7.7.2022 αποφ. Δημοτικού Συμβουλίου, αντίστοιχα)

«ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ – 1ου Κ.Δ.Α.Π- ΝΙΚΑΙΑΣ ΣΤΟ 10ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΙΚΑΙΑΣ (επί των οδών Σηστού 35 & Παρασκευοπούλου)».

ΑΡΘΡΟ 1ο (ΣΥΣΤΑΣΗ –ΣΚΟΠΟΣ)

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), είναι Μονάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) με καλή υγεία, ηλικίας από (5 εως 12) ετών.

Στις μονάδες αυτές μπορούν να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητήρια προβλήματα.

Δικαιούχοι φορείς για τη σύσταση και τη λειτουργία των ΚΔΑΠ είναι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης όπως ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π οικ. 14951/2001 (ΦΕΚ 1397/τ.Β/22.10.2001) η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την υπ αρ. Π1β/Γ.Π. οικ.30411/2002 και την Κ.Υ.Α 4036/27.7.2001 (ΦΕΚ 1128/τ.β/2002), όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μεσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.

Τα Κέντρα μπορούν να διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη και ης Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κλπ τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης.

Η Δομή του ΚΔΑΠ λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 1397/2001), την υπ αρ. Π2β/Γ.οικ. 14957/2001 Απόφ. Υπουργού Υγείας καθώς και την υπ αρ. Γ.Π.Δ11οικ./31252 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2332/Β/2.6.2021) «προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.ΑΠ)»,για να λειτουργήσουν τα Κέντρα (ΚΔΑΠ) πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και να εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους, ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας της Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 1397/2001), την υπ αρ. Π2β/Γ.οικ. 14957/2001 Απόφ. Υπουργού Υγείας καθώς και την υπ αρ. Γ.Π.Δ11οικ./31252 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2332/Β/2.6.2021) «προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.ΑΠ)»,για να λειτουργήσουν τα Κέντρα (ΚΔΑΠ) πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και να εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους, ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας της

Επήλθε η 22 Τροποποίηση στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΔΟΜΗΣ, στο άρθρο 1 που αφορά στην συμπλήρωση της ισχύουσας νομοθεσίας (ΦΕΚ 2332/Β/2.6.2021), σύμφωνα με την υπ αρ. 21/30.6.20222022 αποφ. ΔΣ της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ η οποία εγκρίθηκε με την υπ αρ. 53/7.7.2022 αποφ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 2ο (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ- ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ).

Τα ΚΔΑΠ για την εκπλήρωση των σκοπών τους, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω προβλέπεται να παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

1.Υγιεινή & ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας.

2.Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης.

3.Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων.

4.Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες.

« Επίσης τα ΚΔΑΠ για την εκπλήρωση των σκοπών τους, προβλέπεται να παρέχουν και τις κάτωθι υπηρεσίες:

5. Την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών/δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των μελών της κοινότητας της δομής, για τη διαμόρφωση κλίματος που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία της.

6. Τις ειδικότερες υποχρεώσεις του προσωπικού της δομής κατά τη λειτουργία της.

7. Την προσέλευση και παραμονή των φιλοξενούμενων παιδιών στη δομή.

8. Τη συνεργασία με τους γονείς ή τους κηδεμόνες των φιλοξενούμενων παιδιών και την ενημέρωση τους.

9. Τη διατήρηση της ποιότητας των χώρων της δομής.

10. Την αντιμετώπιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των παιδιών από τους κανόνες που σκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία της δομής, με ειδικότερη μνεία στην πρόληψη φαινομένων βιας και εκφοβισμού και την ανάπτυξη θετικού κλίματος.

11. Το ωράριο λειτουργίας της δομής και της εντός αυτού βάρδιες.

12. Την ειδικότερη εσωτερική διαδικασία εφαρμογής των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 6 (Εγγραφή Παιδιών) ως προς την εγγραφή παιδιών που δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξή τους σε Κ.Δ.Α.Π.

Επήλθε η 22 Τροποποίηση στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΔΟΜΗΣ, στο άρθρο 2 που αφορά στην συμπλήρωση των επιμέρους παρεχόμενων υπηρεσιών (ΦΕΚ 2332/Β/2.6.2021), σύμφωνα με την υπ αρ. 21/30.6.20222022 αποφ. ΔΣ της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ η οποία εγκρίθηκε με την υπ αρ. 53/7.7.2022 αποφ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 3ο (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 1ου ΚΔΑΠ- ΝΙΚΑΙΑΣ).

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των ΚΔΑΠ, πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές, όπως αυτές ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση με αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14951 (ΦΕΚ 1397/τ.Β/22.10.2001).

ΑΡΘΡΟ 4ο (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ- ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ &

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ).

Στα ΚΔΑΠ εγγράφονται παιδιά ηλικίας από (5 εως 12) ετών. Επίσης, εγγράφονται παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητά ή αισθητηριακά προβλήματα. Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται από την περιοχή του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη. Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται:

1.Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα.

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού.

3.Βεβαίωση Ιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την κατάσταση υγείας του παιδιού.

4.Αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος, τρέχοντος έτους, ή εκκαθαριστικό της Εφορίας του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση θα προσκομίζεται σχετική βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ.

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά, πλην του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης.

Κριτήριο επιλογής των παιδιών είναι η οικονομική κατάσταση της οικογένειας και η σύνθεση αυτής. Προτιμούνται τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, παιδιά πολύτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών καθώς και παιδιά γονέων με σωματική ή πνευματική αναπηρία. Η επιλογή των παιδιών θα γίνεται μετά από σχετική εισήγηση του Δ/ντη του Κέντρου.

Για τα επιχορηγούμενα τέκνα, τα κριτήρια επιλογής-εγγραφής τους, προσαρμόζονται κάθε φορά στο εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο. Της τροποποίησης & κωδικοποίησης της με αρ. 0.8363/3.1434/29.4.2010 (ΦΕΚ 556/Β) Κ.Υ.Α των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης & Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα : « Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου-Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» ή όπως τροποποιηθεί και ισχύσει.

ΑΡΘΡΟ 5ο (ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ).

Τα ΚΔΑΠ προσαρμόζουν τη λειτουργία τους ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της περιοχής και των αριθμό των τμημάτων.

Τα Κέντρα διακόπτουν τη λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του Πολιούχου Αγίου του Δήμου ή της Δημοτικής Ενότητας.

Τα Κέντρα μπορούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους και κατά τους θερινούς μήνες ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και κατά τη κρίση του τελικού δικαιούχου (σχετ. Η Κ.Υ.Α με αριθ. 4036/27.7.2001 (ΦΕΚ 1128/τ.Β/2001).

Συγκεκριμένα το ωράριο λειτουργίας του 1ου ΚΔΑΠ ΝΙΚΑΙΑΣ είναι το παρακάτω:

Ημέρες Χειμερινή λειτουργία Θερινή λειτουργία

Λειτουργίας (από Σεπτέμβριο – 14 Ιουνίου) (από 15/6 – 31/7)

(ΜΟΝΟ 1 βάρδια 6 ωρών) ( 1 βάρδια)

Δευτέρα 16.00 μ.μ – 22.00 μ.μ 9.00 π.μ – 15.00 μ.μ

Τρίτη 16.00 μ.μ – 22.00 μ.μ 9.00 π.μ – 15.00 μ.μ

Τετάρτη 16.00 μ.μ – 22.00 μ.μ 9.00 π.μ – 15.00 μ.μ

Πέμπτη 16.00 μ.μ – 22.00 μ.μ 9.00 π.μ – 15.00 μ.μ

Παρασκευή 16.00 μ.μ – 22.00 μ.μ 9.00 π.μ – 15.00 μ.μ

Σάββατο ———————–

Κυριακή ———————–

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ: Τριάντα (30) ώρες.

(11) μήνες (ΠΛΗΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)

Περίοδος λειτουργίας: ΑΠΟ 1/9 εως 31/7 του επόμενου έτους.

Επίσης, η Δομή θα λειτουργεί και την διάρκεια των εορτών (Χριστουγέννων και Πάσχα) εκτός των επίσημων αργιών, ως κάτωθι:

Α. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΩΝ:

Από 12 Δεκεμβρίου εως και 7 Ιανουαρίου θα λειτουργεί πρωϊνές ώρες από τις 8.οο το πρωί εως και τις 14.00 το μεσημέρι. Η Δομή δεν θα λειτουργεί στις επίσημες αργίες (25 & 26 Δεκεμβρίου καθώς και στις 6 Ιανουαρίου).

Β. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

Από την Μ. Δευτέρα εως και την Μ. Πέμπτη θα λειτουργεί πρωϊνές ώρες από τις 8.οο το πρωί εως και τις 14.00 το μεσημέρι. Η Δομή δεν θα λειτουργεί στις επίσημες αργίες (από Μ. Παρασκευή εως και την δεύτερη ημέρα του Πάσχα).

Επήλθε η 1η Τροποποίηση στον Εσωτερικό Κανονισμό της ΔΟΜΗΣ, στο άρθρο 5,που αφορά στην αλλαγή ωραρίου λειτουργίας της Δομής κατά την διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων & Πάσχα (εκτός των επίσημων εορτών), σύμφωνα με την υπ αρ. 14/11.5.2022 αποφ. ΔΣ της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ η οποία εγκρίθηκε με την υπ αρ. 52/7.7.2022 αποφ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΎ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 6ο (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

Τα Κέντρα στελεχώνονται σύμφωνα με την αριθ. Κ.Υ.Α 4036/27.7.2001 (ΦΕΚ 1128/τ.Β/2001) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και την Υπουργική Απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ. 14951 (ΦΕΚ 1397/τ.Β/22.10.2001).

1.Εξειδικευμένο προσωπικό για τη δημιουργική απασχόληση, ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν.
Στο ΚΔΑΠ θα δημιουργηθούν προγράμματα ανάλογα με τις δραστηριότητες του.
Ενδεικτικά αναφέρουμε: Παιδαγωγός, Γυμναστής, Καθηγητής Μουσικής, Καθηγητής Πληροφορικής, Καθηγητής Ζωγραφικής, Καθηγητής Θεατρολογίας κλπ.
Οι ανωτέρω θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ, ΤΕΙ ή κάτοχοι τίτλου σπουδών σχετικών με τη δημιουργική απασχόληση, σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής.

Σύμφωνα με τα μέτρα της Πολιτείας κατά της διασποράς του covid-19, θα τηρηθεί αυστηρά το μέτρο: ανά (25) παιδιά θα βρίσκονται στην αίθουσα δύο (2) καθηγητές.

2. Προσωπικό καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών.

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί στο Κέντρο θα υποβάλει πιστοποιητικό υγείας το οποίο ανανεώνεται κάθε χρόνο. Με απόφαση του ΔΣ της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ, ορίζεται Δ/ντής/ντρια πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ με την μεγαλύτερη εμπειρία στο σχετικό αντικείμανο. Ο Δ/ντης/ντρια ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επιπλέον των κυρίων καθηκόντων του. Συνεργάζεται με το εξειδικευμένο προσωπικό ώστε τα παιδιά να βοηθηθούν να αναπτύξουν μέσα από τη δημιουργική απασχόληση, φαντασία και έμπνευση, αγωνιστικότητα, ελευθερία και έκφραση, θάρρος και θέληση.

Το εξειδικευμένο προσωπικό να εντοπίσει και να καλλιεργήσει τις ικανότητες και δεξιότητες του παιδιού, να συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και την ομαλή ένταξη του στην κοινωνία.

Το προσωπικό καθαριότητας-βοηθητικών εργασιών εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών και εξωτερικών χώρων καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον υπεύθυνο του Κέντρου.

Αδικαιολόγητη απουσία του προσωπικού από το Κέντρο κατά τις εργάσιμες ημέρες και χωρίς άδεις του/της Δ/ντου/ντριας δεν επιτρέπεται. Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, να εκτελεί τα καθήκοντα που του αναθέτουν και να φροντίζει για τη διατήρηση πρόχειρου φαρμακείου.

ΑΡΘΡΟ 7ο (ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ-ΕΠΟΠΤΕΙΑ-ΕΛΕΓΧΟΣ).

Ο έλεγχος για την καλή λειτουργία του Κέντρου διενεργείται από τις καθ ην αρμόδιες υπηρεσίες της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν 2345/95 «Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 213/Α/95).

ΑΡΘΡΟ 8ο (ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ).

Στα ΚΔΑΠ τηρούνται απαραίτητα και τα ακόλουθα βιβλία:

1.Βιβλίο συμβάντων.

2.Βιβλίο παρουσίας παιδιών.

3.Βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του ΚΔΑΠ.

Άλλο θέμα σχετικό με τη λειτουργία του 1ου ΚΔΑΠ-ΝΙΚΑΙΑΣ που δε συμπεριλαμβάνεται και δεν έρχεται σε αντίθεση με τα ανωτέρω, ρυθμίζεται με απόφαση του ΔΣ της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

Comments are closed.