ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ-ΡΕΝΤΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ

(εντός του 1ου Δημοτικού Σχολείου Αγ. Ι. Ρέντη) Στη συμβολή των οδών Αγ. Ι. Ρέντη αρ. 18 & Κωνσταντινουπόλεως.
(Περιλαμβάνει τις -2- τροποποιήσεις που επήλθαν το 2020 & 2022 με τις υπ αρ. 30/9.6.2020 & 22/30.6.2022 αποφ. ΔΣ της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ η οποίες εγκρίθηκαν με τις υπ αρ. 97/30.6.2020 & 51/7.7.2022 αποφ. Δημοτικού Συμβουλίου, αντίστοιχα)

ΑΡΘΡΟ 1 (ΣΥΣΤΑΣΗ-ΣΚΟΠΟΣ)

1.Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ), είναι Μονάδες δημιουργικής απασχόλησης παιδιών (ΚΔΑΠ) με καλή υγεία, ηλικίας 5 -12 χρόνων. Στις μονάδες αυτές μπορούν να απασχολούνται και παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα.

Δικαιούχοι φορείς για τη σύσταση και την λειτουργία των ΚΔΑΠ είναι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης όπως ορίζονται στην Υπουργική Απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.149512001 (ΦΕΚ 1397/τ.Β/22-10-2001), η οποία τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με την αριθμ. Π1β/ΓΠοικ. 30411/2002 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση 4036/27.7.2001(ΦΕΚ 1128/τ.Β/2001) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει.

Σκοπός των ΚΔΑΠ είναι η δημιουργική απασχόληση των παιδιών για ορισμένο χρονικό διάστημα της ημέρας, εκτός σχολικού ωραρίου, η σωστή αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου με ατομική ή οργανωμένη δραστηριότητα ή μέσα από οργανωμένες ομάδες εργαστηρίων καθώς και η εξυπηρέτηση των γονέων.

Τα Κέντρα μπορούν να διασυνδέονται με τις εκπαιδευτικές μονάδες, τις κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Νίκαιας – Ρέντη και της Περιφερειακής Αυτοδιοίκησης, τους φορείς και τις υπηρεσίες πολιτιστικής, αθλητικής, περιβαλλοντικής κ.λ.π. τοπικής παρέμβασης και ανάπτυξης.

Η Δομή του ΚΔΑΠ λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 1397/2001), την υπ αρ. Π2β/Γ.οικ. 14957/2001 Απόφ. Υπουργού Υγείας καθώς και την υπ αρ. Γ.Π.Δ11οικ./31252 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2332/Β/2.6.2021) «προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.ΑΠ)»,για να λειτουργήσουν τα Κέντρα (ΚΔΑΠ) πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και να εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους, ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας της

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 1397/2001), την υπ αρ. Π2β/Γ.οικ. 14957/2001 Απόφ. Υπουργού Υγείας καθώς και την υπ αρ. Γ.Π.Δ11οικ./31252 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2332/Β/2.6.2021) «προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.ΑΠ)»,για να λειτουργήσουν τα Κέντρα (ΚΔΑΠ) πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και να εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους, ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας της»

Επήλθε η 2η Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΟΜΗΣ, ως προς την συμπλήρωση νομοθεσίας στο 1ο άρθρο, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2332/Β/2.6.2021, και κατόπιν της με αρ. 22/30.6.2022 αποφ. ΔΣ της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ η οποία εγκρίθηκε με την υπ αρ. 51/7.7.2022 αποφ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 2 (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ-ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ)

Τα ΚΔΑΠ, για την εκπλήρωση των σκοπών τους, όπως αυτοί περιγράφονται παραπάνω προβλέπεται να παρέχουν τις παρακάτω υπηρεσίες:

1.Υγιεινή και ασφαλή απασχόληση και αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών με την ανάπτυξη ατομικής και ομαδικής δραστηριότητας

2. Υλοποίηση προγραμμάτων έκφρασης, ψυχαγωγίας, άθλησης

3. Ανάπτυξη φιλικών δεσμών και κοινωνικών σχέσεων

4.Ενημέρωση της οικογένειας και παραπομπή σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες

« Επίσης τα ΚΔΑΠ για την εκπλήρωση των σκοπών τους, προβλέπεται να παρέχουν και τις κάτωθι υπηρεσίες:

5. Την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών/δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των μελών της κοινότητας της δομής, για τη διαμόρφωση κλίματος που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία της.

6. Τις ειδικότερες υποχρεώσεις του προσωπικο΄που της δομής κατά τη λειτουργία της.

7. Την προσέλευση και παραμονή των φιλοξενούμενων παιδιών στη δομή.

8. Τη συνεργασία με τους γονείς ή τους κηδεμόνες των φιλοξενούμενων παιδιών και την ενημέρωση τους.

9. Τη διατήρηση της ποιότητας των χώρων της δομής.

10. Την αντιμετώπιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των παιδιών από τους κανόνες που σκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία της δομής, με ειδικότερη μνεία στην πρόληψη φαινομένων βιας και εκφοβισμού και την ανάπτυξη θετικού κλίματος.

11. Το ωράριο λειτουργίας της δομής και της εντός αυτού βάρδιες.

12. Την ειδικότερη εσωτερική διαδικασία εφαρμογής των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 6 (Εγγραφή Παιδιών) ως προς την εγγραφή παιδιών που δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξή τους σε Κ.Δ.Α.Π.

Επήλθε η 2η Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της ΔΟΜΗΣ, ως προς την συμπλήρωση επιμερους παρεχόμενων υπηρεσιών στο άρθρο 2, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2332/Β/2.6.2021, και κατόπιν της με αρ. 22/30.6.2022 αποφ. ΔΣ της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ η οποία εγκρίθηκε με την υπ αρ. 51/7.7.2022 αποφ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 3 (ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΔΑΠ)

Οι κτιριακές εγκαταστάσεις των ΚΔΑΠ, πρέπει να πληρούν τις τεχνικές προδιαγραφές όπως αυτές ορίζονταιστην Υπουργική Απόφαση Αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ 1397/τ. Β/22-10-2001).

ΑΡΘΡΟ 4 (ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ – ΕΓΓΡΑΦΗ ΠΑΙΔΙΩΝ – ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ)

Στα ΚΔΑΠ εγγράφονται παιδιά ηλικίας 5-12 χρόνων. Επίσης εγγράφονται παιδιά με ελαφριάς μορφής κινητικά ή αισθητηριακά προβλήματα. Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται από την περιοχή του Δήμου Νίκαιας – Ρέντη. Για την εγγραφή των παιδιών απαιτείται:

1.Αίτηση γονέα ή κηδεμόνα

2.Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης από το οποίο προκύπτει η ηλικία του παιδιού

3.Βεβαίωση γιατρού του Δημοσίου, ΝΠΔΔ ή Ασφαλιστικού Οργανισμού για την κατάσταση υγείας του παιδιού

4.Αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος τρέχοντος έτους ή εκκαθαριστικό της Εφορίας του προηγούμενου έτους. Σε περίπτωση που δεν υποχρεούται να υποβάλλει φορολογική δήλωση, βεβαίωση της οικείας Δ.Ο.Υ.

Αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται σε όλη τη διάρκεια του έτους εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις. Για την επανεγγραφή απαιτούνται όλα τα παραπάνω δικαιολογητικά πλην του πιστοποιητικού οικογενειακής κατάστασης Κριτήριο επιλογής των παιδιών είναι η οικονομική κατάσταση της οικογένειας και η σύνθεση αυτής. Προηγούνται τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα, παιδιά πολύτεκνων και μονογονεϊκών οικογενειών καθώς και παιδιά γονέων με σωματική ή πνευματική αναπηρία. Η επιλογή των παιδιών θα γίνεται μετά από σχετική εισήγηση του Διευθυντή του Κέντρου.

Για τα επιχορηγούμενα τέκνα, τα κριτήρια επιλογής – εγγραφής τους, προσαρμόζονται κάθε φορά στο εκάστοτε θεσμικό πλαίσιο: Της τροποποίησης και κωδικοποίησης της με αριθμό 0.8363/3.1434/29-04-2010 (ΦΕΚ 556/Β) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας, Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου – Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης

«Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς για την Προγραμματική Περίοδο 2014-2020» ή όπως τροποποιηθεί και ισχύσει.

ΑΡΘΡΟ 5 (ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ)

Τα ΚΔΑΠ προσαρμόζουν την λειτουργία τους ανάλογα με το ωράριο λειτουργίας των σχολείων της περιοχής και τον αριθμό των τμημάτων.

Τα Κέντρα διακόπτουν την λειτουργία τους κατά τις επίσημες αργίες και κατά τις αργίες λόγω εορτασμού εθνικού ή τοπικού γεγονότος ή εορτασμού του Πολιούχου Αγίου του Δήμου ή της Κοινότητας.

Τα Κέντρα μπορούν να συνεχίσουν την λειτουργία τους και κατά τους θερινούς μήνες ανάλογα με τις τοπικές ανάγκες και κατά την κρίση του τελικού δικαιούχου (σχετ. ΚΥΑ αριθ. 4036/27-7-2001 ΦΕΚ 1128/τ.Β/2001).

Συγκεκριμένα το ωράριο λειτουργίας είναι το παρακάτω:

ΗΜΕΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΩΡΑΡΙΟ (1 ΒΑΡΔΙΑ ΤΕΤΡΑΩΡΗ)

ΘΕΡΙΝΟ* ΩΡΑΡΙΟ (1 ΒΑΡΔΙΑ (6 ωρών)

*από την ημέρα που κλείνουν τα σχολεία έως την ημέρα που ανοίγουν

ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

ΘΕΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

Δευτέρα

16:00-20:00

09:00-15:00

4

6

Τρίτη

16:00-20:00

09:00-15:00

4

6

Τετάρτη

16:00-20:00

09:00-15:00

4

6

Πέμπτη

16:00-20:00

09:00-15:00

4

6

Παρασκευή

16:00-20:00

09:00-15:00

4

6

Σάββατο

Κυριακή

ΣΥΝΟΛΟ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ (ΩΡΕΣ)

20 30
ΜΗΝΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΑΤ’ ΕΤΟΣ (ΑΠΟ 1/9 ΕΩΣ 31/7 ΤΟΥ ΕΠΟΜΕΝΟΥ ΕΤΟΥΣ

11 ΜΗΝΕΣ (ΠΛΗΝ

ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ)

Επήλθε η 1η τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας της Δομής, ως προς το ωράριο λειτουργίας κατά τους Θερινούς μήνες, σύμφωνα με την υπ αρ. 30/9.6.2020 αποφ. ΔΣ της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ η οποία εγκρίθηκε με την υπ αρ. 97/30.6.2020 αποφ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ.

ΑΡΘΡΟ 6 (ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ)

Τα Κέντρα στελεχώνονται σύμφωνα με την αριθ. την Κοινή Υπουργική Απόφαση 4036/27-7-2001(ΦΕΚ 1128/τ.Β/2001) όπως συμπληρώθηκε και ισχύει και την Υπουργική απόφαση αριθ. Π1β/Γ.Π.οικ.14951 (ΦΕΚ 1397/τ.Β/22-10-2001):

α. Εξειδικευμένο προσωπικό, για την δημιουργική απασχόληση, ανάλογα με τις δραστηριότητες που θα αναπτυχθούν.

Στο ΚΔΑΠ θα δημιουργηθούν προγράμματα ανάλογα με τις δραστηριότητές του.

Ενδεικτικά αναφέρουμε: Παιδαγωγός, Γυμναστής, Καθηγητής Μουσικής, Καθηγητής Πληροφορικής, Καθηγητής Ζωγραφικής, Καθηγητής Θεατρολόγος κ.λπ.

Οι ανωτέρω θα πρέπει να είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή κάτοχοι τίτλων σπουδών σχετικών με τη δημιουργική απασχόληση, σχολών της ημεδαπής ή ισότιμων της αλλοδαπής.

Η αναλογία εξειδικευμένου προσωπικού / παιδιών είναι 2 άτομα ανά 25 παιδιά. β. προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών.

Το προσωπικό που θα ασχοληθεί στο Κέντρο θα υποβάλει πιστοποιητικό υγείας, το οποίο ανανεώνεται κάθε χρόνο. Με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ., ορίζεται Διευθυντής/ντρια, πτυχιούχος ΠΕ ή ΤΕ με την μεγαλύτερη εμπειρία στο σχετικό αντικείμενο. Ο Διευθυντής/ντρια ασκεί τα καθήκοντα της θέσης αυτής επιπλέον των κυρίων καθηκόντων του. Συνεργάζεται με το εξειδικευμένο προσωπικό ώστε τα παιδιά να βοηθηθούν να αναπτύξουν μέσα από την δημιουργική απασχόληση, φαντασία και έμπνευση, αγωνιστικότητα, ελευθερία και έκφραση, θάρρος και θέληση.

Το εξειδικευμένο προσωπικό να εντοπίσει και να καλλιεργήσει τις ικανότητες και δεξιότητες του παιδιού, να συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση και την ομαλή ένταξή του στην κοινωνία.

Το προσωπικό καθαριότητας – βοηθητικών εργασιών εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας των εσωτερικών, εξωτερικών χώρων, καθώς και κάθε άλλη βοηθητική εργασία που του ανατίθεται από τον υπεύθυνο του Κέντρου. Αδικαιολόγητη απουσία του προσωπικού από το Κέντρο κατά τις εργάσιμες ώρες και χωρίς άδεια του/της Διευθυντή/ντριας δεν επιτρέπεται. Το προσωπικό υποχρεούται να συμβάλλει στην εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου, να εκτελεί τα καθήκοντά που του αναθέτουν και να φροντίζει για την διατήρηση πρόχειρου φαρμακείου.

ΑΡΘΡΟ 7 (ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ- ΕΠΟΠΤΕΙΑ-ΕΛΕΓΧΟΣ)

Ο έλεγχος για την καλή λειτουργία του κέντρου διενεργείται από τις αρμόδιες υπηρεσίες της περιφερειακής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν 2345/95 “Οργανωμένες υπηρεσίες παροχής προστασίας από φορείς κοινωνικής πρόνοιας και άλλες διατάξεις” (ΦΕΚ 213/Α/95).

ΑΡΘΡΟ 8 (ΤΗΡΟΥΜΕΝΑ ΒΙΒΛΙΑ)

Στα ΚΔΑΠ, τηρούνται απαραίτητα και τα ακόλουθα βιβλία:

α) βιβλίο συμβάντων

β) βιβλίο παρουσίας παιδιών

γ) βιβλίο ή κατάσταση παρουσίας του προσωπικού του Κέντρου

Άλλο θέμα σχετικό με την λειτουργία των ΚΔΑΠ που δε συμπεριλαμβάνεται και δεν έρχεται σε αντίθεση με τα ανωτέρω, ρυθμίζεται με απόφαση του Δ.Σ. της ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

Comments are closed.