ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΔΟΜΗΣ ΚΔΑΠ-ΡΕΝΤΗ

ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι. ΡΕΝΤΗ (Θεμιστοκλέους 49 & Νάξου)

(Περιλαμβάνει όλες τις τροποποιήσεις που επήλθαν τα έτη 2020 & 2022 με τις αποφ.

29/9.6.2020, 13/11.5.2022 ,22/30.6.2022 της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ οι οποίες εγκρίθηκαν με τις υπ αρ. 96/30.6.2020, 50/7.7.2022 & 51/7.7.2022 Δημοτικού Συμβούλιου, αντίστοιχα)

 

ΑΡΘΡΟ 1ο (Έκταση Εφαρμογής Κανονισμού)

Η Δομή του ΚΔΑΠ λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 1397/2001), την υπ αρ. Π2β/Γ.οικ. 14957/2001 Απόφ. Υπουργού Υγείας καθώς και την υπ αρ. Γ.Π.Δ11οικ./31252 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2332/Β/2.6.2021) «προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.ΑΠ)»,για να λειτουργήσουν τα Κέντρα (ΚΔΑΠ) πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και να εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους, ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας της.

Σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (ΦΕΚ 1397/2001), την υπ αρ. Π2β/Γ.οικ. 14957/2001 Απόφ. Υπουργού Υγείας καθώς και την υπ αρ. Γ.Π.Δ11οικ./31252 κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2332/Β/2.6.2021) «προϋποθέσεις έκδοσης άδειας λειτουργίας και προδιαγραφές λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.ΑΠ)»,για να λειτουργήσουν τα Κέντρα (ΚΔΑΠ) πρέπει να πληρούν τους όρους και τις προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας και να εκδοθεί άδεια ίδρυσης και λειτουργίας τους, ύστερα από γνωμοδότηση της κατά νόμο αρμόδιας Επιτροπής Καταλληλότητας της.

Ο Κανονισμός αυτός αποτελεί το πλαίσιο της λειτουργίας του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη που στεγάζεται σε ακίνητο που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους αρ. 49 & Νάξου (Ο.Τ με αρ. 49), με ΤΚ::(182 33) στη Δημοτική Ενότητα Ρέντη, σε σημείο όπου εξασφαλίζεται η προσβασιμότητα άμεσα και γρήγορα. Η λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) εντάσσεται στις Δραστηριότητες της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νίκαιας-Ρέντη» (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ-ΝΠΙΔ), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο καταστατικό της.

Επήλθε τροποποίηση στο 1ο άρθρο του παρόντος Κανονισμού, κατόπιν της με αρ. 22/30.6.2022 αποφ. ΔΣ της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ (αφορούσα στην συμπλήρωση ισχύουσας νομοθεσίας σύμφωνα με το ΦΕΚ 2332/Β/2.6.2021) η οποία εγκρίθηκε με την υπ αρ. 51/7.7.2022 απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 2ο (Σκοπός του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης

Παιδιών).

Οι σκοποί του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών είναι οι εξής:

1.Η αξιοποίηση του ελεύθερου χρόνου των παιδιών.

2.Η πνευματική καλλιέργεια μέσα από το συνδυασμό παιχνιδιού και τέχνης (μουσική, θεατρικό παιχνίδι, ζωγραφική και χορό).

3.Η εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες (π.χ: με την πληροφορική).

4.Η ανάπτυξη της κοινωνικότητας , της ομαδικότητας και της συνεργασίας.

5.Ο εντοπισμός πιθανών καλλιτεχνικών κλίσεων .

6.Η κοινωνική ένταξη αλλόθρησκών και αλλόγλωσσων παιδιών όπως επίσης η ένταξη και υποστήριξη παιδιών με ειδικές ανάγκες.

7.Η συνεργασία με Φορείς , ιδρύματα που το αντικείμενό τους άπτεται των σκοπών και δραστηριοτήτων του Νομικού Προσώπου, είτε σε τοπικό-εθνικό, είτε σε διεθνές επίπεδο.

8.Η συνδρομή και ενίσχυση στην σωματική εξέλιξη των παιδιών (μέσω αθλοπαιδιών) , η υποστήριξη της γλωσσικής έκφρασης, της δημιουργικότητας και της σκέψης τους και η απόκτηση όλων των αναγκαίων, υγιεινών και ηθικών συνηθειών ενός πολιτισμένου ανθρώπου.

9.Την κατανομή αρμοδιοτήτων και ευθυνών/δικαιωμάτων και υποχρεώσεων όλων των μελών της κοινότητας της δομής, για τη διαμόρφωση κλίματος που διευκολύνει την απρόσκοπτη, μεθοδική και αποτελεσματική λειτουργία της.

10.Τις ειδικότερες υποχρεώσεις του προσωπικού της δομής κατά τη λειτουργία της.

11.Την προσέλευση και παραμονή των φιλοξενούμενων παιδιών στη δομή.

12.Τη συνεργασία με τους γονείς ή τους κηδεμόνες των φιλοξενούμενων παιδιών και την ενημέρωση τους.

13.Τη διατήρηση της ποιότητας των χώρων της δομής.

14.Την αντιμετώπιση της αποκλίνουσας συμπεριφοράς των παιδιών από τους κανόνες που σκοπούν στην εύρυθμη λειτουργία της δομής, με ειδικότερη μνεία στην πρόληψη φαινομένων βιας και εκφοβισμού και την ανάπτυξη θετικού κλίματος.

15.Το ωράριο λειτουργίας της δομής και της εντός αυτού βάρδιες.

16.Την ειδικότερη εσωτερική διαδικασία εφαρμογής των δύο πρώτων εδαφίων της παρ. 2 του άρθρου 6 (Εγγραφή Παιδιών) ως προς την εγγραφή παιδιών που δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα χρηματοδότησης από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ένταξή τους σε Κ.Δ.Α.Π.

Επήλθε τροποποίηση στο 2ο άρθρο του παρόντος Κανονισμού, κατόπιν της με αρ. 22/30.6.2022 αποφ. ΔΣ της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ (αφορούσα στην συμπλήρωση παροχής επιμέρους υπηρεσιών, σύμφωνα με το ΦΕΚ 2332/Β/2.6.2021) η οποία εγκρίθηκε με την υπ αρ. 51/7.7.2022 απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 3ο (Όργανα Διοίκησης).

Η διοίκηση, διαχείριση και εποπτεία του ΚΔΑΠ ασκούνται από τη Διοίκηση της «Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Νίκαιας-Ρέντη» (ΔΗ.Κ.Ε.ΝΙ.Ρ-ΝΠΙΔ).

ΑΡΘΡΟ 4ο (Δικαίωμα εγγραφής και εγγραφή παιδιών).

Για την εγγραφή των παιδιών στο ΚΔΑΠ απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

1.Αίτηση της μητέρας ή του πατέρα ή του κηδεμόνα του παιδιού.

2.Βεβαίωση Ιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού.

3.Αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας.

4.Πιστοποιητικό Οικογενειακής κατάστασης.

5.Τα εγγραφόμενα παιδιά προέρχονται κατά προτεραιότητα από την περιοχή του Δήμου, χωρίς να αποκλείεται και η περίπτωση εγγραφής παιδιού που διαμένει σε όμορο Δήμο ή περιοχή, εφόσον υπάρχει κενή θέση ή ιδιαίτερα οξυμένη κοινωνική ανάγκη των γονέων.

6.Κατά την εγγραφή τους επιλέγονται, κατά προτεραιότητα, τα παιδιά εργαζομένων (να εργάζονται και οι δύο γονείς).

7.Οι αιτήσεις εγγραφής υποβάλλονται καθ όλη τη διάρκεια του έτους, εφόσον υπάρχουν κενές θέσεις.

ΑΡΘΡΟ 5ο (Διακοπή παρακολούθησης).

Η διακοπή παρακολούθησης εγγεγραμμένου/νων παιδιού/παιδιών από τις δραστηριότητες του ΚΔΑΠ, ενεργείται πάντοτε με εισήγηση του αρμόδιου υπεύθυνου ή Διευθυντή του ΚΔΑΠ και με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου και εφόσον συντρέχουν οι πιο κάτω περιπτώσεις:

1.Όταν το ζητήσουν, με αίτησή τους, οι γονείς ή κηδεμόνες των παιδιών.

2.Όταν εμφανισθούν σοβαρά προβλήματα στη συμπεριφορά ή την υγεία των παιδιών που δεν μπορούν να αντιμετωπισθούν από τους υπεύθυνους του ΚΔΑΠ και μετά από προηγούμενη επικοινωνία με τους γονείς.

3.Όταν κατ εξακολούθηση και παρά τις έγγραφες ή προφορικές ειδοποιήσεις στους γονείς ή στον κηδεμόνα του παιδιού, αυτοί δεν συμμορφώνονται με το πρόγραμμα και τους όρους λειτουργίας του Κέντρου. .

4.Όταν οι παρουσίες και οι παρακολουθήσεις των προγραμμάτων του Κέντρου είναι λιγότερες από τέσσερις (4) ΤΟΝ ΜΗΝΑ (εκτός αν συντρέχουν ειδικοί λόγοι που ο εν λόγω αριθμός απουσιών δεν καλύπτεται (π.χ λόγω ασθένειας).

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης απουσίας, το Κέντρο θα υποβάλλει στον αρμόδιο Φορέα (Διοίκηση της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ) αίτηση διαγραφής του παιδιού, προκειμένου να αναπληρωθεί η θέση από άλλο παιδί.

Σε περιπτώσεις που οι γονείς ή οι κηδεμόνες του παιδιού αποφασίσουν την διακοπή της παρακολούθησης, κατά την διάρκεια λειτουργίας του ΚΔΑΠ, τότε αυτοί οφείλουν να το δηλώσουν εγγράφως εντός δέκα (10) ημερών στην υπεύθυνη του ΚΔΑΠ .

ΑΡΘΡΟ 6ο (Πόροι του ΚΔΑΠ)

Πόροι του ΚΔΑΠ είναι οι ακόλουθοι:

1.Επιχορήγηση από Ευρωπαϊκή Ενωση, το Κράτος, τον Δήμο και άλλο ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ.

2.Μικρή εισφορά από τους γονείς που ορίζεται κάθε φορά από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ.

ΑΡΘΡΟ 7ο (Λειτουργία του ΚΔΑΠ)

1.Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών λειτουργεί όλους τους μήνες εκάστου έτους εκτός από τον μήνα Αϋγουστο που θα είναι κλειστά για την παροχή (υποχρεωτικά) κανονικών αδειών στο προσωπικό.

2.Το ΚΔΑΠ διακόπτει τη λειτουργία του εκτός του μηνός Αυγούστου και τις επίσημες αργίες που ισχύουν.

3.Η λειτουργία του Κέντρου είναι 5ήμερη (5 ημέρες την εβδομάδα) από Δευτέρα εως Παρασκευή (καταργείται η απασχόληση το Σάββατο) αρχόμενη από τη λήξη του Σχολικού έτους και λήγει 31/7. Το ωράριο του Κέντρου που αφορά τις ημέρες από Δευτέρα εως και Παρασκευή θα λειτουργεί σε δύο τετράωρες βάρδιες:

-1η βάρδια από 8.00 π.μ εως 12.00 μ.μ

-2η βάρδια από 12.00 μ.μ εως 16.00 μ.μ».

Δεδομένου ότι η εν λόγω Αρχική Δομή ΚΔΑΠ (στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους αρ. 49 & Νάξου) κατά τους θερινούς μήνες (από τη λήξη του Σχολικού έτους εως και 31/7) θα συστεγάζεται και θα συν-λειτουργεί με τη Δομή του ΚΔΑΠ εντός του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ρέντη (στη συμβολή των οδών Αγ. Ι. Ρέντη αρ. 18 & Κωνσταντινουπόλεως), συνεπώς θα γίνεται μεταφορά λειτουργίας της Αρχικής Δομής ΚΔΑΠ που εδρεύει στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους αρ. 49 & Νάξου, κατά τους θερινούς μήνες.

Επήλθε τροποποίηση στο 7ο άρθρο του παρόντος Κανονισμού, κατόπιν της με αρ. 29/9.6.2020 απόφ. ΔΣ της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ(αφορά στην συν-λειτουργία της Αρχικής Δομής με την Δομή εντός του 1ου Δημοτικού Σχολέιου Ρέντη κατά τους θερινούς μήνες) η οποία εγκρίθηκε με την υπ αρ. 96/30.6.2020 απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου.

Επίσης, η εν λόγω Δομή ΚΔΑΠ θα λειτουργεί και κατά τη διάρκεια των εορτών Χριστουγέννων και Πάσχα (εκτός των επίσημων αργιών), με το εξής ωράριο:

Α. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΈΝΝΩΝ:

Από 12 Δεκεμβρίου εως και 7 Ιανουαρίου θα λειτουργεί πρωϊνές ώρες από τις 8.οο το πρωί εως και τις 14.00 το μεσημέρι. Η Δομή δεν θα λειτουργεί στις επίσημες αργίες (25 & 26 Δεκεμβρίου καθώς και στις 6 Ιανουαρίου).

Β. ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΟΡΤΩΝ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ.

Από την Μ. Δευτέρα εως και την Μ. Πέμπτη θα λειτουργεί πρωϊνές ώρες από τις 8.οο το πρωί εως και τις 14.00 το μεσημέρι. Η Δομή δεν θα λειτουργεί στις επίσημες αργίες (από Μ. Παρασκευή εως και την δεύτερη ημέρα του Πάσχα).

Επήλθε τροποποίηση στο 7ο άρθρο του παρόντος Κανονισμού, κατόπιν της με αρ. 13/11.5.2022 απόφ. ΔΣ της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ (αφορά στην αλλαγή ωραρίου κατά την διάρκεια εορτών Χριστουγέννων & Πάσχα) η οποία εγκρίθηκε με την υπ αρ. 50/7.7.2022 απόφ. Δημοτικού Συμβουλίου.

ΑΡΘΡΟ 8ο (Συγκρότηση ΚΔΑΠ σε Τμήματα).

Το ΚΔΑΠ συγκροτείται από Τμήματα ατομικής και ομαδικής απασχόλησης των παιδιών.

1.Η Ατομική απασχόληση αφορά στην εναρμόνιση με τη μουσική και ειδικότερα με κάποιο από τα υπάρχοντα μουσικά όργανα

2.Η Ομαδική απασχόληση αφορά στη συμμετοχή των παιδιών στα καθημερινά οργανωμένα Τμήματα του Θεατρικού παιχνιδιού, της μουσικοκινητικής αγωγής, της ζωγραφικής, των παραδοσιακών χορών, των ηλεκτρονικών υπολογιστών, του σκακιού, της ιστορίας τέχνης και των θεωρητικών αντικειμένων της μουσικής.

ΑΡΘΡΟ 9ο ( Ημερήσια Απασχόληση παιδιών).

Στο ΚΔΑΠ, εφαρμόζεται ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης που εξασφαλίζει την αρμονική ψυχοπνευματική ανάπτυξη των παιδιών.

Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού, τα παιδιά προσεγγίζονται με στοργή, διάλογο, επεξήγηση και εμπιστοσύνη.

Ρητά απαγορεύεται στο προσωπικό του Κέντρου, η καταναγκαστική επιβολή απόψεων ή η επιβολή σωματικής τιμωρίας, παραβίαση της απαγόρευσης αυτής, αποτελεί σοβαρό πειθαρχικό παράπτωμα.

Σκοπός του Ημερήσιου Προγράμματος Απασχόλησης είναι η κοινωνικοποίηση και ομαλή συναναστροφή και επικοινωνία των παιδιών μεταξύ τους, η ενίσχυση της εξελικτικής τους πορείας και η εμπέδωση κλίματος ελευθερίας και ασφάλειας.

ΑΡΘΡΟ 10ο (Πρότυπες Παιδαγωγικές δραστηριότητες και εκδηλώσεις – Ειδικά Παιδαγωγικά Θέματα).

Σε συνεργασία και με τη σύμφωνη γνώμη των γονέων, καθώς και τη συνυπευθυνότητά τους θεσπίζονται οι έξοδοι (εκδρομές κλπ) των παιδιών από το ΚΔΑΠ.

Οι έξοδοι αυτοί έχουν παιδαγωγικό χαρακτήρα και σκοπό, προβλέπονται στα παιδαγωγικά προγράμματα και μεταξύ άλλων, μπορούν να λάβουν τις εξής μορφές:

1.Επισκέψεις σε Μουσεία (Παιδικό Μουσείο, Θεατρικό Μουσείο, Μουσείο Λαϊκών μουσικών Οργάνων κλπ).

2.Επισκέψεις σε Θέατρα (Παιδικό Θέατρο), Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Εθνική Λυρική Σκηνή (Οπερα για παιδιά) κλπ.

Σε κάθε έξοδο από τα ΚΔΑΠ, τα παιδιά θα συνοδεύονται από την υπεύθυνη της Δομής και το προσωπικό.

Οι επισκέψεις θα γίνονται κατά ομάδες και πάντα προγραμματισμένα. Στις επισκέψεις μπορούν να συμμετέχουν και γονείς ή άλλοι συγγενείς των παιδιών.

 

ΑΡΘΡΟ 11ο (Επιμόρφωση Προσωπικού).

1.Ο αρμόδιος Φορέας για το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών μπορεί να διοργανώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα σεμινάρια επιμόρφωσης του προσωπικού.

2.Το προσωπικό του ΚΔΑΠ μπορεί να συμμετέχει σε σεμινάρια άλλων Φορέων (Πανεπιστήμια-Σύλλογοι- Σχολές κλπ) με απόφαση του ΔΣ της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ.

ΑΡΘΡΟ 12ο (Προσωπικό).

Η πλήρωση κενών θέσεων του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας γίνεται με τις ισχύουσες κάθε φορά διατάξεις, για τον διορισμό και την πρόσληψη προσωπικού.

ΑΡΘΡΟ 13ο (Γενικά Καθήκοντα Προσωπικού).

Το προσωπικό του ΚΔΑΠ είναι υποχρεωμένο να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις του στην εύρυθμη λειτουργία του, να καλλιεργεί και να αναπτύσσει περαιτέρω τις γνώσεις του παρακολουθώντας τις επιστημονικές εξελίξεις, να υποστηρίζει τις οικογένειες των παιδιών και να αφιερώνεται στα καθήκοντα που του αναθέτουν.

ΑΡΘΡΟ 14ο (Ειδικά Καθήκοντα και Αρμοδιότητες Προσωπικού- ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ)

Ο Υπεύθυνος/Διευθυντής του ΚΔΑΠ είναι υπεύθυνος:

1.Για την εύρυθμη λειτουργία του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών του οποίου προϊσταται και την τήρηση του παρόντος Κανονισμού Λειτουργίας.

2.Εποπτεύει το προσωπικό για τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων τους και αναφέρει με έγγραφο κάθε υπηρεσιακή παράβαση στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ.

3.Ρυθμίζει το ωράριο εργασίας του προσωπικού, για την ομαλή λειτουργία του ΚΔΑΠ, στο πλαίσιο των σχετικών αποφάσεων της Διοίκησης.

Κατευθύνει και εποπτεύει:

4.Το Παιδαγωγικό έργο.

5.Τη συνεργασία του προσωπικού με τους γονείς.

6.Την καθαριότητα των χώρων.

Είναι υπεύθυνος για τη διοργάνωση:

7.Μηνιαίων συγκεντρώσεων του προσωπικού που εποπτεύει.

8.Παιδαγωγικών, Πολιτιστικών και Ψυχαγωγικών εκδηλώσεων προς όφελος των παιδιών, των οικογενειών τους και του προσωπικού.

9.Παιδαγωγικών, Πολιτιστικών, Ψυχαγωγικών κλπ εξόδων των παιδιών.

Εισηγείται εγγράφως στο Διοικητικό Συμβούλιο τις ανάγκες του ΚΔΑΠ:

10.Σε προσωπικό.

11.Σε Παιδαγωγικό Υλικό.

12.Υλικό Καθαριότητας.

13.Πάσης φύσεως εξοπλισμού.

14.Για εργασίες επισκευής και συντήρησης του κτιρίου και των άλλων χώρων του.

15.Για την επιμόρφωση του προσωπικού του ΚΔΑΠ.

16.Παρέχει συμβουλές σε όσους από τους γονείς αντιμετωπίζουν προβλήματα συνεργαζόμενοι με το προσωπικό.

17.Δίνει κατευθύνσεις στους παιδαγωγούς και σε όλο το προσωπικό για τον χειρισμό των παιδιών που παρουσιάζουν αποκλίσεις στη συμπεριφορά τους.

18.Συνεργάζεται με τους παιδαγωγούς για την εκπόνηση των εβδομαδιαίων παιδαγωγικών προγραμμάτων και εποπτεύει την εφαρμογή τους

19.Μεριμνά και επιβλέπει για την υγιεινή κατάσταση των παιδιών και του χώρου.

20.Είναι υπεύθυνος για την καλή συνεργασία του Κέντρου με τους γονείς, τους δημότες, τις υπηρεσίες του Δήμου και άλλους Φορείς της Κοινότητας.

21.Υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του εποπτεύοντος Φορέα (εν προκειμένω της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ) τα πορίσματα ερευνών, μελετών και ειδικών προγραμμάτων που εφαρμόζονται στο ΚΔΑΠ στο οποίο προΪσταται.

22.Τηρεί όλα τα απαραίτητα και προβλεπόμενα βιβλία για την εύρυθμη λειτουργία του ΚΔΑΠ.

23.Συντάσσει την αλληλογραφία του ΚΔΑΠ και τις ανακοινώσεις προς τους γονείς.

24.Ευθύνεται για την φύλαξη και συντήρηση όλου του εξοπλισμού του ΚΔΑΠ.

25.Είναι υπεύθυνος για τον έγκαιρο εφοδιασμό του Κέντρου με τα αναγκαία υλικά, για την καλή φύλαξη και διάθεσή τους καθώς και για την λοιπή εν γένει περιουσία του ΚΔΑΠ, σύμφωνα με τις εκάστοτε αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου.

26.Παρίσταται, ως εισηγητής στο ΔΣ της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ, οσάκις συζητούνται θέματα που αφορούν το ΚΔΑΠ.

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

(Θεατρολόγος, Δάσκαλοι Μουσικής, Δάσκαλος Ζωγραφικής, Δάσκαλος Παραδοσιακών Χορών, Καθηγητής Πληροφορικής, Δάσκαλος Ιστορίας & Τέχνης, Δάσκαλος Σκακιού).

1.Φροντίζει τη σωστή ψυχοσωματική υγεία και ψυχοκινητική εξέλιξη των παιδιών με εξατομίκευση του ημερήσιου προγράμματος ανάλογα με την ηλικία και τις ανάγκες τους.

2.Απασχολεί τα παιδιά, σύμφωνα με το ημερήσιο πρόγραμμα απασχόλησης.

3.Εισηγείται τις ανάγκες εφοδιασμού των αιθουσών για την εφαρμογή του προγράμματος με διάφορα είδη (παιχνίδια, είδη καθαριότητας κλπ).

4.Επιβλέπει τα παιδιά για την ικανοποίηση των ατομικών τους αναγκών.

5.Ενημερώνει τον υπεύθυνο/Διευθυντή του ΚΔΑΠ, για κάθε ύποπτο με την υγεία τους περιστατικό.

6.Λόγω της άμεσης επαφής του προσωπικού με τα παιδιά, προσφέρει σε αυτά με υπομονή και στοργή όλες τις δυνατότητες για να αναπτύξουν την προσωπικότητά τους, επιδιώκοντας συνεχώς να δημιουργήσει σε αυτά την ικανότητα συγκέντρωσης, αυτενέργειας, εμπιστοσύνης στον εαυτό τους και στις προσωπικές δυνατότητές τους.

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΤΩΝ ΚΛΑΔΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Αυτές οι εργασίες γίνονται από το Τμήμα Διοίκησης της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εκτελεί τις εργασίες καθαριότητας του ΚΔΑΠ. Χρησιμοποιεί υλικά καθαριότητας που παραλαμβάνει από τον υπεύθυνο προμηθειών της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ, με υπηρεσιακό σημείώμα.

ΑΡΘΡΟ 15ο (Ειδικοί κανόνες για το προσωπικό).

1.Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης του προσωπικού του ΚΔΑΠ καθορίζονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ και είναι ανάλογες με το ωράριο εργασίας και τις ώρες λειτουργίας του ΚΔΑΠ.

2.Απαγορεύεται η απομάκρυνση του προσωπικού από το ΚΔΑΠ τις εργάσιμες ώρες. Εφοσον συντρέχουν σοβαροί προσωπικοί λόγοι, επιτρέπεται ολιγόωρη απομάκρυνση του υπαλλήλου με άδεια του υπεύθυνου/Διευθυντή ή σε εξαιρετικές & επείγουσες περιπτώσεις, του αναπληρωτή υπεύθυνου/ Διευθυντή.

3.Πέραν των όσων ειδικότερα αναφέρονται στον παρόντα Κανονισμό, έχουν ανάλογη και κατάλληλη εφαρμογή και οι Κανονισμοί που ισχύουν για την οργάνωση και λειτουργία της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ.

ΑΡΘΡΟ 16ο (Λοιπές Διατάξεις).

Κάθε θέμα που αναφέρεται στη λειτουργία του ΚΔΑΠ και δεν περιλαμβάνεται στον παρόντα Κανονισμό ρυθμίζεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ, σύμφωνα και με τους Κανονισμούς οργάνωσης και λειτουργίας της.

ΑΡΘΡΟ 17ο (Εφαρμογή του Εσωτ. Κανονισμός Λειτουργίας).

Η εφαρμογή του Εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας (Ε.Κ.Λ) του ΚΔΑΠ του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη άρχεται μετά την έγκρισή του από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗΚΕΝΙΡ-ΝΠΙΔ και την εγκρισή του από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νίκαιας-Αγ. Ι. Ρέντη.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΛΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΝΑ

Author

Comments are closed.