Επιχειρησιακό πρόγραμμα Δήμου

Σύμφωνα με τις διαδικασίες που περιγράφονται στην Έκθεση Δημάρχου εγκρίθηκε με την υπ΄ αριθμ. 24/26-02-2016 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το Επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου για την περίοδο 2015-2019.

ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2015-2019 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

Για τον έλεγχο νομιμότητας υποβάλλεται στην Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, με ευθύνη του Δημάρχου, έκθεση με τις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, εγκεκριμένη από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α’) και συμπληρώθηκε με την Υπ. Απόφ. 41179 (ΦΕΚ 2970/Β’/4-11-14) : «Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι.Ρέντη (Ενότητα 1: Στρατηγικός Σχεδιασμός και Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός), καταρτίστηκε ως ακολούθως:

1. Με το υπ. αριθμ. 12454/19-2-14 έγγραφο του Δήμου μας συγκροτήθηκε Επιτελική Ομάδα Έργου με αντικείμενο την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την περίοδο 2015-2019 και την οποία αποτελούσαν 4 θεματικές ομάδες εργασίας κατ’ αντιστοιχία με τους 4 άξονες του Επιχειρησιακού Προγράμματος.

2. Το αρμόδιο, κατά τον Οργανισμό του Δήμου, τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης με το υπ. αριθμ. 9784/11-2-14 ζήτησε από τις Διευθύνσεις του Δήμου, τα αυτοτελή τμήματα και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο που αφορούσε στην υφιστάμενη κατάσταση των υπηρεσιών τους, τις ελλείψεις, τις προτάσεις τους και όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούσαν την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών τους. Αφού συγκέντρωσε τα απαιτούμενα στοιχεία, συνέταξε σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού, το οποίο υπέβαλε στην εκτελεστική επιτροπή (με το υπ. αρ. 78083/25-11-14 έγγραφο) για συζήτηση και έγκριση.

3. Η Εκτελεστική Επιτροπή, πριν εισηγηθεί το σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Δημοτικό

Συμβούλιο, συνεργάστηκε με τους όμορους Δήμους για τη διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν διαδημοτικών συνεργασιών.

4. Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγήθηκε το σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση (με το Πρακτικό Νο.6/82358/16-12-14).

5. Το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο κείμενο Στρατηγικού Σχεδιασμού (απόφαση 3/12-1-2015), δημοσιοποιήθηκε για διαβούλευση από 15/1/2015 έως 31/1/2015, δηλαδή επί δεκαέξι (16) ημέρες, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του δήμου. Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης υποβλήθηκαν προτάσεις, εγγράφως ή ηλεκτρονικά.

6. Με το υπ’ αριθμ. 2342-3/15-1-15 έγγραφο του τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης ζητήθηκαν, κατ’ αντιστοιχία προς τους άξονες και τα μέτρα του Στρατηγικού Σχεδίου, οι στόχοι και οι δράσεις της κάθε υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο. Οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του, αφού έλαβαν υπόψη τους το εγκεκριμένο κείμενο Στρατηγικού Σχεδιασμού, το οποίο αποτελεί προπαρασκευαστική πράξη της διαδικασίας κατάρτισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, πρότειναν, με γραπτή εισήγησή τους, τους στόχους και τις δράσεις της κάθε υπηρεσίας για την επόμενη περίοδο.

7. Το αρμόδιο, κατά τον Οργανισμό του Δήμου, τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης επεξεργάσθηκε τις προτάσεις των Υπηρεσιών, τις αποφάσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου και τις προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης και συνέταξε το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, το οποίο υποβάλει στην εκτελεστική επιτροπή με το παρόν έγγραφο.

8. Η Εκτελεστική Επιτροπή στη συνέχεια θα εισηγηθεί το σχέδιο Επιχειρησιακού Προγράμματος στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση, επισυνάπτοντας τις αποφάσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου.

9. Το εγκεκριμένο πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα, μετά τον έλεγχο νομιμότητας για την τήρηση της διαδικασίας κατάρτισης του από την Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ, καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

Νίκαια 15/02/2016

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ