ΕΚΘΕΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΠΕΡΙ ΤΩΝ  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΤΟΥ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

 2020 -2023 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ

 

Σύμφωνα με το άρθρο 2 του Π.Δ. 185/2007 (ΦΕΚ 221/12.09.2007 τεύχος Α’) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του Π.Δ.89/2011 (ΦΕΚ 213/29.09.2011 τεύχος Α’) και συμπληρώθηκε με την Υπ. Απόφ. 41179 (ΦΕΚ 2970/Β’/4-11-14): «Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2015-2019 του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη (Ενότητα 1: Στρατηγικός Σχεδιασμός και  Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός), καταρτίστηκε  ως ακολούθως:

  1. Με το υπ. αριθμ. 37575/9-10-2020 έγγραφο του Δήμου μας συγκροτήθηκε Επιτελική Ομάδα Έργου με αντικείμενο την κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την περίοδο 2020 -2023.
  2. Το αρμόδιο, κατά τον Οργανισμό του Δήμου, τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης με τα υπ. αριθμ. 39714/23-10-2020 και 39814/26-10-2020 ζήτησε από τις Διευθύνσεις του Δήμου, τα αυτοτελή τμήματα, τις Δημοτικές Ενοτήτες και τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου να συμπληρώσουν ερωτηματολόγιο που αφορούσε στην υφιστάμενη κατάσταση των υπηρεσιών τους, τις ελλείψεις, τις προτάσεις τους και όλα εκείνα τα στοιχεία που αφορούσαν την οργάνωση και λειτουργία των υπηρεσιών τους. Αφού συγκέντρωσε τα απαιτούμενα στοιχεία, συνέταξε σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού, το οποίο υπέβαλε στην εκτελεστική επιτροπή (με το υπ. αρ. 17612/8-6-2021 έγγραφο) για συζήτηση και έγκριση.
  3. Η Εκτελεστική Επιτροπή, πριν εισηγηθεί το σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Δημοτικό Συμβούλιο, συνεργάστηκε με τους όμορους Δήμους για τη διασφάλιση του συντονισμού των δράσεων υπερτοπικής ανάπτυξης και την προώθηση τυχόν διαδημοτικών συνεργασιών.
  4. Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγήθηκε το σχέδιο Στρατηγικού Σχεδιασμού στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση (με το Πρακτικό Νο.5/19414/23-6-2021).
  5. Το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο κείμενο Στρατηγικού Σχεδιασμού (απόφαση 79/28-6-2021), δημοσιοποιήθηκε για διαβούλευση από 8/7/2021 έως 31/8/2021, δηλαδή επί πενήντα πέντε (55) ημέρες, με καταχώρηση στην ιστοσελίδα του δήμου. Κατά τη διάρκεια της δημοσιοποίησης υποβλήθηκε μία πρόταση/ σχολιασμός ηλεκτρονικά.
  6. Το αρμόδιο, κατά τον Οργανισμό του Δήμου, τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης επεξεργάσθηκε τις προτάσεις των Υπηρεσιών, τις αποφάσεις των Νομικών Προσώπων του Δήμου και τις προτάσεις που προέκυψαν από τη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης και συνέταξε το σχέδιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος, Ενότητα 2: Επιχειρησιακός Σχεδιασμός, το οποίο υπέβαλε στην Εκτελεστική Επιτροπή για έγκριση.
  7. Η Εκτελεστική Επιτροπή εισηγήθηκε το σχέδιο του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού στο Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση και ψήφιση (με το Πρακτικό Νο.6 /4699/03-12-2021)
  8. Το εγκεκριμένο από το Δημοτικό Συμβούλιο κείμενο του Στρατηγικού και Επιχειρησιακού Σχεδιασμού (αποφάσεις 79/28-6-2021 και 118/20-12-2021 Δημοτικού Συμβουλίου),   δηλαδή το εγκεκριμένο τετραετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ιωάννη Ρέντη,  καταχωρείται στην ιστοσελίδα του Δήμου και δημοσιοποιείται με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο.

 

      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ