Επανάληψη Διακήρυξης Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάδειξη αναδόχου για τις Ομάδες 5,6 & 9 σχετικά με την «Επισκευή & Συντήρηση όλων των μεταφορικών μέσων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη για ένα (1) ημερολογιακό έτος»

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναφορικά με την υπ’ αρ. 2230/16-1-2019 με ΑΔΑΜ: 19PROC004339115 Διακήρυξη του Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επισκευή & συντήρηση όλων των μεταφορικών μέσων του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 57.164,00 (συμπ/νου Φ.Π.Α 24%), για ένα (1) έτος, για τη κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι. Ρέντη». Ανακοινώνεται ότι: Εκ παραδρομής στην ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ & στην ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών της υπ’ αρ. 2230/16-1-2019 με ΑΔΑΜ: 19PROC004339115 Διακήρυξης του Ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Επισκευή & Συντήρηση όλων των μεταφορικών μέσων του Δήμου, για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σχετικής Σύμβασης, αναφέρεται ότι ως ημερομηνία ανάρτησης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ & ημερομηνία υποβολής προσφορών αναφέρεται η «17η/02/2019 ημέρα Πέμπτη», όπως αναλυτικά αναφέρονται στη Διακήρυξη Δημάρχου. Για την αποφυγή παρερμηνεύσεων σας ενημερώνουμε ότι η ημερομηνία ανάρτησης της Διακήρυξης στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και η ημερομηνία έναρξης υποβολής των προσφορών ορίζεται η 17η/01/2019 ημέρα Πέμπτη.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Author

Comments are closed.