ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, κάτω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ Κ.Α.Π.Η. ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ , ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης η σε κάθε περίπτωση μέχρι εξαντλήσεως του οικονομικού αντικειμένου αρχής γενομένης από την υπογραφή της σύμβασης προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού ύψους €68.048,60 ( Εξήντα οκτώ χιλιάδων σαράντα οκτώ ευρώ και εξήντα λεπτώ ) συμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α. 13%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την χαμηλότερη τιμή.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Author

Comments are closed.