ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για την πρόσληψη προσωπικού µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για την αντιµετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 175 του Ν. 4764/2020 (Α’ 256).

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά τριάντα εννέα (39) ατόµων στο ∆ήµο Νίκαιας-Αγίου Ιωάννη Ρέντη, για την κάλυψη της ανάγκης λήψης προληπτικών ή κατασταλτικών µέτρων λόγω σοβαρής απειλής της δηµόσιας υγείας, για την αντιµετώπιση του κορωνοϊού COVID-19

Comments are closed.