ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡ. ΣΜΕ 2/2021 (αρ. πρωτ.: 4683/12-02-2021) ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ, ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ ΔΩΔΕΚΑ (12) ΜΗΝΕΣ, ΟΧΤΩ (08) ΑΤΟΜΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΝΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

Comments are closed.