Ε Π Ε Ι Γ Ο Υ Σ Α  Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, σε συνέχεια της διαδικασίας πρόσληψης προσωπικού

εξήντα επτά (67) ατόμων με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου μας, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη,

ενημερώνει τους/τις υποψήφιους/ες ότι

για τον υπολογισμό της εμπειρίας που έχει διανυθεί στις σχολικές μονάδες του οικείου Δήμου, τροποποιήθηκε ο τρόπος μοριοδότησης της εμπειρίας, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 52878/21-08-2020 (Φ.Ε.Κ. 3485/Β’/22-08-2020) Κοινή Υπουργική Απόφαση.

 

Αναλυτικά, σας επισημαίνουμε ότι πέραν των δεκαεπτά (17) μονάδων που δίδονται ανά μήνα, ανεξαρτήτως του χρόνου απασχόλησης ή ανατιθέμενων αιθουσών, δίδεται μία (1) μονάδα ανά αίθουσα με ανώτατο όριο τις δεκαεπτά (17) μονάδες ανά μήνα.

 

Η υπηρεσία μας θα προβεί σε αυτεπάγγελτη αναζήτηση από τις οικείες Σχολικές Επιτροπές των βεβαιώσεων για την απόδειξη του κριτηρίου της εμπειρίας των επιπλέων μονάδων ανά ανατεθείσα αίθουσα.

 

Η προθεσμία για τις αιτήσεις παραμένει η ίδια,

ήτοι: από 24/08/2020 έως και 26/08/2020,

το έντυπο της αίτησης/υπεύθυνης δήλωσης δεν έχει μεταβληθεί

και η υποβολή της εξακολουθεί να πραγματοποιείται

αποκλειστικά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

στο email: prosopiko_ekt@nikaia-rentis.gov.gr

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ:   Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στο στοιχείο «Β. ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ (με σειρά προτίμησης)», σημειώνετε τον αριθμό 1 ή 2 ανάλογα με την προτίμησή σας, στα αντίστοιχα τετραγωνίδια της μερικής ή πλήρους απασχόλησης. Σε περίπτωση που έχετε μόνο μια προτίμηση συμπληρώνετε τον αριθμό 1 στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο.

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

 

Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη ανακοινώνει ότι θα προσλάβει  προσωπικό με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων του Δήμου μας, και συγκεκριμένα:

ΕΞΗΝΤΑ ΕΠΤΑ (67) ΑΤΟΜΑ ΥΕ ΚΑΘΑΡΙΣΤΩΝ/ΣΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

εκ των οποίων σαράντα οκτώ (48) άτομα πλήρους απασχόλησης και δέκα εννέα (19) μερικής απασχόλησης

 

           Αιτήσεις από 24/08/2020 έως και 26/08/2020,

αποκλειστικά ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ

στο email: prosopiko_ekt@nikaia-rentis.gov.gr

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΠΡΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ/ΕΣ:   Στην αίτηση-υπεύθυνη δήλωση, στο στοιχείο «Β. ΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ Η ΑΙΤΗΣΗ (με σειρά προτίμησης)», σημειώνετε τον αριθμό 1 ή 2 ανάλογα με την προτίμησή σας, στα αντίστοιχα τετραγωνίδια της μερικής ή πλήρους απασχόλησης. Σε περίπτωση που έχετε μόνο μια προτίμηση συμπληρώνετε τον αριθμό 1 στο αντίστοιχο τετραγωνίδιο.

Comments are closed.