Σας γνωρίζουμε ότι ο Δήμος Νίκαιας Αγίου Ιωάννη Ρέντη για τον εορτασμό της θρησκευτικής εορτής του Αγίου Φανουρίου πρόκειται να διεξάγει εμποροπανήγυρη, σύμφωνα με την κανονιστική απόφαση του Δήμου και την ισχύουσα νομοθεσία στις 26 και 27 Αυγούστου 2023.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν αίτηση άδειας συμμετοχής με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ως τις 16/06/2023 στο Τμήμα Αδειοδοτήσεων Υπαίθριων Αγορών και Συναφών Δραστηριοτήτων.

Υποβολή αιτήσεων – διαδικασία:

Οι αιτήσεις των συμμετεχόντων για τις αγορές θα συνοδεύονται από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α) Φωτοτυπία βεβαίωσης δραστηριοποίησης ή φωτοτυπία άδειας υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας

β) Φωτοτυπία πιστοποιητικού υγείας, εφόσον πρόκειται για διάθεση τροφίμων και ποτών

γ) Φωτοτυπία Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου, κατά περίπτωση

δ) Εξουσιοδότηση σε περίπτωση κατάθεσης αίτησης από οποιονδήποτε τρίτο

Με την προσκόμιση του αποδεικτικού πληρωμής του τέλους του τέλους,εκδίδεται από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου (Τμήμα Αδειοδοτήσεων Υπαίθριων Αγορών και Συναφων Δραστηριοτήτων) εγκριτική πράξη συμμετοχής στο όνομα κάθε δικαιούχου.

Προυπόθεση για την χορήγηση της εγκρισης συμμετοχής

Είναι η μη ύπαρξη εις βάρος του ενδιαφερομένου βεβαιωμένων ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δήμο, με εξαίρεση τις περιπτώσεις εκκρεμοδικίας και του διακανονισμού καταβολής αυτών, σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 285 του Ν. 3463/2006).

Η καταβολή του οριζόμενου τέλους ορίζεται σε 20 ευρώ/μέτρο με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι αιτήσεις συμμετοχής καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά στο email: tmhma_adypagor@nikaia-rentis.gov.gr

Author

Comments are closed.