Εθελοντικές ομάδες για το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.)

Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο της Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνει προληπτικά μέτρα αντιμετώπισης των περιπτώσεων έκτακτης ανάγκης και εφαρμόζει τα σχέδια δράσης όταν συντρέχουν τέτοιες συνθήκες όπως: ακραία καιρικά φαινόμενα, βιομηχανικά ατυχήματα, σεισμοί κλπ. Στις περιπτώσεις αυτές, το προσωπικό και τα μέσα του Δήμου –τα οποία είναι απαραίτητα για την αντιμετώπιση της επείγουσας κατάστασης- τίθενται στη διάθεση του Σ.Τ.Ο.

Συμμετέχουν σε αυτό επίσημοι φορείς, οι οποίοι κρίνονται απαραίτητοι τόσο από την νομοθεσία όσο και από τις τοπικές ανάγκες των εκάστοτε Δήμων