Εγγραφή ανήλικου αδήλωτου στα μητρώα αρρένων

Απαραίτητη προϋπόθεση για να εγγραφεί το ανήλικο – αδήλωτο παιδί στα Μητρώα Αρρένων, είναι ο πατέρας του να είναι Δημότης του Δήμου ή η μητέρα του αν έγινε προσδιορισμός δημοτικότητας.

Για την εγγραφή ανήλικου αδήλωτου απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά:

  • Αίτηση Εγγραφής του πατέρα και της μητέρας (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)
  • Υπεύθυνη δήλωση περί μη εγγραφής στα Μητρώα Αρρένων του πατέρα ή της μητέρας του παιδιού (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία).
  • Ληξιαρχική πράξη γέννησης (σε περίπτωση που έχει γεννηθεί στο εξωτερικό, χρειάζεται πράξη του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών)
  • Ληξιαρχική πράξη γάμου των γονέων (σε περίπτωση τέλεσης του γάμου στο εξωτερικό , χρειάζεται πράξη του Ειδικού Ληξιαρχείου Αθηνών)
  • Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του πατέρα (σε περίπτωση που ο πατέρας είναι αλλοδαπός, ξένο πιστοποιητικό γέννησής του με επίσημη μετάφραση.
  • Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της μητέρας (σε περίπτωση που η μητέρα είναι αλλοδαπή, ξένο πιστοποιητικό γέννησής της με επίσημη μετάφραση
  • Δύο φωτογραφίες του παιδιού.
  • Αρνητική πράξη καταχώρησης από τα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας του τόπου κατοικίας των γονέων κατά το έτος γέννησής του παιδιού, όταν η γέννησή του έχει γίνει πριν το έτος 1993.
  • Διαβατήρια γονέων  ή Ταυτότητα ελληνική γονέα

 

Για τους ευρισκόμενους στο εξωτερικό επιπροσθέτως χρειάζεται:

-Πράξη καθορισμού ηλικίας από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας όπου το παιδί διαμένει.

– Φωτοτυπίες ξένου ή Ελληνικού διαβατηρίου του παιδιού.

-Πιστοποιητικό μονίμου κατοικίας και αφιξεων αναχωρήσεων από τον Έλληνα Πρόξενο της χώρας, όπου το παιδί διαμένει, από ηλικίας άνω των δεκαεπτά (17) ετών.

Comments are closed.