Εγγραφή αλλοδαπού άρρενος αλλοδαπού υιοθετηθέντος από Έλληνες γονείς στα μητρώα αρρένων

Ο ενδιαφερόμενος πρέπει να προσκομίσει τα εξής δικαιολογητικά:

-Αίτηση θετού πατέρα ή θετής μητέρας (σχετικό έντυπο χορηγείται από την Υπηρεσία)

-Υπεύθυνη Δήλωση περί μη εγγραφής του ενδιαφερόμενου στα Μητρώα Αρρένων του Δήμου ή της Κοινότητας, που είναι εγγεγραμμένος ο θετός πατέρας ή η θετή μητέρα.

-Αρχική Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης (Σε περίπτωση γέννησης του παιδιού στο εξωτερικό, ξένο πιστοποιητικό γέννησης και επίσημη μετάφρασή του).

-Ληξιαρχική Πράξη γέννησης που συντάχθηκε με το Ν.Δ. 610/70.

-Δικαστική Απόφαση υιοθεσίας, πιστοποιητικό τελεσιδικίας, έκθεση επίδοσης.

-Δεδικασμένο Ελληνικού Δικαστηρίου της αλλοδαπής απόφασης υιοθεσίας, εφόσον αυτή έχει γίνει στο εξωτερικό.

-Ψευδώνυμα, σε περίπτωση που χρησιμοποιήθηκαν για την έκδοση δικαστικής απόφασης υιοθεσίας.

-Πιστοποιητικό Μητρώου Αρρένων του θετού πατέρα.

-Πιστοποιητικό Δημοτολογίου της θετής μητέρας.

-Πιστοποιητικά γέννησης των φυσικών γονέων από τη χώρα καταγωγής τους σε επίσημη ελληνική μετάφραση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, φωτοτυπίες των διαβατηρίων τους.

-Ληξιαρχική πράξη γάμου των θετών γονέων.

-Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης των θετών γονέων.

-Φωτοτυπία ταυτοτήτων θετών γονέων

Comments are closed.