Αρμόδια υπηρεσία για την κατάθεση αιτημάτων για έκδοση απόφασης παροχής δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης για το Δήμο μας είναι το Τμήμα Εφαρμογής Προγραμμάτων Κοινωνικής Προστασίας και Ισότητας των Φύλων, της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας, Ισότητας και Τρίτης Ηλικίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

Δημοτική  Ενότητα Νίκαιας

Δημοτικά Ιατρεία

Εφέσσου 84 (1ος όροφος)

2104932863

tmima_koinprostasias_progr@nikaia-rentis.gov.gr

Δημοτική Ενότητα Αγ. Ι. Ρέντη

Δημαρχείο

Μπιχάκη 8 (2ος όροφος)

2132004874

tmima_koinprostasias_progr@nikaia-rentis.gov.gr

Δικαιούχοι της δωρεάν φαρμακευτικής περίθαλψης της παρ. 8 του αρ. 6 της  ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016 για τους οποίους απαιτείται η προηγούμενη κατάθεση αιτήματος στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου κατοικίας τους είναι:

 • Άτομα με αναπηρία, με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.
 • Ανήλικοι έως 18 ετών που φιλοξενούνται σε δομές των Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας ή άλλα ιδρύματα ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα ή είναι ασυνόδευτα παιδιά ή τοποθετούνται σε ανάδοχες οικογένειες ή είναι υπό Επιτροπεία ή η επιμέλειά τους έχει ανατεθεί με δικαστική απόφαση σε τρίτους.
 • Άτομα που φιλοξενούνται σε όλες τις θεραπευτικές δομές των εγκεκριμένων οργανισμών θεραπείας του Ν. 4139/2013
 • Οι κρατούμενοι σε φυλακές και οι φιλοξενούμενοι σε ιδρύματα αγωγής ανηλίκων και σε στέγες φιλοξενίας ανηλίκων των εταιρειών ανηλίκων
 • Οι δικαιούχοι διεθνούς προστασίας (αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και δικαιούχοι επικουρικής προστασίας) και οι ανιθαγενείς και τα μέλη των οικογενειών τους.
 • Όσοι διαμένουν στην Ελλάδα με καθεστώς παραμονής για ανθρωπιστικούς ή εξαιρετικούς λόγους και τα μέλη των οικογενειών τους
 • Θύματα εγκλημάτων trafficking
 • Άτομα με ποσοστό αναπηρίας κάτω από 67%.
 • Άτομα που ανήκουν στις κατηγορίες χρόνιων πασχόντων της ΚΥΑ 31102/1870/2013 (ΦΕΚ 2906 τ.Β).

Οι ανασφάλιστοι μπορούν να παίρνουν τα φάρμακά τους:

 • Από τα συμβεβλημένα με τον ΕΟΠΥΥ ιδιωτικά φαρμακεία
 • Τα ψυχιατρικά και νευρολογικά φάρμακα, για τους δικαιούχους μηδενικής συμμετοχής στο κόστος φαρμακευτικής αγωγής (πρώην κάτοχοι βιβλιαρίου οικονομικά αδύναμου ή ανασφάλιστου, ανασφάλιστοι που πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια, μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων), παρέχονται εκτός από τα φαρμακεία των Νοσοκομείων και από τα ιδιωτικά φαρμακεία συμβεβλημένα με τον Ε.Ο.Π.Υ.Υ.. Οι λοιποί δικαιούχοι προμηθεύονται τα συγκεκριμένα φάρμακα από τα ιδιωτικά φαρμακεία.
 • Τα Φάρμακα Εξωτερικού, τα οποία δεν κυκλοφορούν αλλά εισάγονται κατά περίπτωση στην Ελλάδα, θα χορηγούνται με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις όπως ισχύει για τους ασφαλισμένους.
 • Τα Φάρμακα Υψηλού Κόστους θα παρέχονται τόσο από τα νοσοκομεία όσο και από τα Φαρμακεία και τα σημεία διανομής του ΕΟΠΥΥ (μπορείτε να βρείτε τα σχετικά αρχεία στο κάτω μέρος της σελίδας)

Νομοθεσία:

 1. Το άρθρο 33 του Ν.4368/2016 «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 21/Α/21-2-2016), όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 1 του άρθρου 68 του ν.4370/2016 (ΦΕΚ 37/Α/7-3-2016) και ισχύει.
 2. Οι διατάξεις των άρθρων 94 και 95 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 3. Η υπ αρ. Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132 Κ.Υ.Α (ΦΕΚ 908/Β/4-4-2016) «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφαλίστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας».
 4. Η με Αρ.Πρ.Δ23/ΟΙΚ.17437/1366/13-04-2016 (ΑΔΑ: ΩΞ83465Θ1Ω-ΩΜΣ), εγκύκλιο εφαρμογής.