Α. ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

1. Ο Ν. 4442/16 (ΦΕΚ 230/7.12.16, τ Α),

2. Η Κ.Υ.Α. 16228/17 (ΦΕΚ 1723/18.5.17. τ Β),

3. Η Υγειονομική διάταξη Υ1γ/.Π/οικ. 47829 (ΦΕΚ Β’/2161/23.06.2017),

4. Η παρ. 14 του αρθρ. 14 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ 167/Α’/30-10-2019).

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου που θα αναγράφονται το ονοματεπώνυμο του και η διεύθυνση κατοικίας του. Εφόσον, πρόκειται για εταιρία, η επωνυμία και η έδρα αυτής. Όταν πρόκειται για υπό σύσταση εταιρία, η υποβολή της αίτησης γίνεται από το νόμιμο εκπρόσωπο των ιδρυτών, όπως αυτός δηλώνεται στο κείμενο της αίτησης. Στην αίτηση δηλώνεται επίσης, το είδος του καταστήματος (κατηγορία στην οποία εντάσσεται η επιχείρηση, Κ.Α.Δ., υποκατηγορία αν υπάρχει και η δραστηριότητα της επιχείρησης), περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου οικήματος ή ακινήτου (περιοχή, οδός, αριθμός, οικοδομικό τετράγωνο).

2. Εφόσον το κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας:

  • Όταν υπάρχει Κανονισμός στην πολυκατοικία, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 του υπεύθυνου στην οποία δηλώνεται ότι ο κανονισμός της πολυκατοικίας δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου για τη λειτουργία του υπο ίδρυση καταστήματος.
  • Όταν δεν υπάρχει Κανονισμός στην πολυκατοικία, προσκομίζεται Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/86 του/των ιδιοκτητών του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα, στην οποία δηλώνει ρητώς ότι δεν υφίσταται κανονισμός της πολυκατοικίας.

3. Διάγραμμα στο οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση του καταστήματος (σκαρίφημα αποτύπωση χάρτηαριθμός οικοδομικού τετραγώνου).

4. Χρήση γης, Δ/νση Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου Νίκαιας – Α.Ι. Ρέντη (Μπιχάκη αρ. 8, Αγ. Ι. Ρέντης, τηλ. 213 2123515-523).

Υπεύθυνη Δήλωση του φορέα της οικονομικής δραστηριότητας ότι πληροί τις προϋποθέσεις νόμιμης λειτουργίας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και ότι κατέχει τα απαραίτητα δικαιολογητικά ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης [παρ. 14 του αρθ. 14 του Ν. 4635/19 (ΦΕΚ 167/Α΄/30-10-2019)].

Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΕΣΩ ΤΟΥ (ΟΠΣ-ΑΔΕ)

1. Για την χορήγηση ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, ο ενδιαφερόμενος καταθέτει αίτηση στο Τμήμα Αδειοδότησης Εμπορικών Δράσεων της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη.

2. Πριν από την υποβολή της γνωστοποίησης ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει εξασφαλίσει ότι το κατάστημα μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση. Για το σκοπό αυτό η αρμόδια για τη λειτουργία των ΚΥΕ υπηρεσία του Δήμου διερευνά αρμοδίως τις υφιστάμενες Χρήσεις Γης και χορηγεί τη σχετική ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.

3. Η ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ χορηγείται από το Τμήμα Αδειοδότησης Εμπορικών Δράσεων του Δήμου σε προθεσμία δέκα πέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και ισχύει για πέντε μήνες εντός των οποίων θα πρέπει να έχει υποβληθεί η γνωστοποίηση. Σε περίπτωση παρέλευσης άπρακτης της προαναφερόμενης προθεσμίας, θεωρείται ότι η βεβαίωση έχει χορηγηθεί, εφόσον η λειτουργία της συγκεκριμένης δραστηριότητας στη συγκεκριμένη θέση δεν απαγορεύεται. Ο ενδιαφερόμενος μπορεί με αίτηση του να ζητήσει τη χορήγηση σχετικής βεβαίωσης για τη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1. Ο ενδιαφερόμενος δεν μπορεί να ξεκινήσει νομίμως τη λειτουργία της επιχείρησης εάν δεν έχει πληρώσει το σχετικό παράβολο, έχει ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το Δήμο και δεν διαθέτει τη ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ από το Τμήμα Αδειοδότησης Εμπορικών Δράσεων του Δήμου.

2. Σε περίπτωση που οι υπεύθυνες δηλώσεις κριθούν αναληθείς, ανακαλείται η χορηγηθείσα Βεβαίωση Εγκατάστασης και εφαρμόζονται οι κυρώσεις το άρθρο 14 της Κ.Υ.Α. 16228/18.5.17 (Φ.Ε.Κ. 1723/18.5.17, τ.Β).

3. Οι υπεύθυνες δηλώσεις και οι εξουσιοδοτήσεις να είναι επικυρωμένες για το γνήσιο της υπογραφής από την Αστυνομία ή Δημόσια Αρχή (Εφόσον δεν υπογράφονται ενώπιον μας) ή να εκδίδονται μέσω της ενιαίας Ψηφιακής Πύλης Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr).

4. Η χορήγηση βεβαίωσης εγκατάστασης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος δε συνιστά βεβαίωση  λειτουργίας και δεν επιτρέπει την λειτουργία του Καταστήματος.

5. Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να τηρεί στην έδρα της επιχείρησης φάκελο με όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη λειτουργία της επιχείρησης (π.χ. άδεια δόμησης, σχεδιαγράμματα, πιστοποιητικά, κ.λ.π).

6. Ο ενδιαφερόμενος εφόσον κάνει κατάληψη κοινόχρηστου χώρου θα πρέπει να απευθυνθεί στο Τμήμα Αδειοδότησης και Ελέγχου Χρήσης Κοινόχρηστων Χώρων της Διεύθυνσης Αδειοδοτήσεων και Εμπορικών Δραστηριοτήτων του Δήμου Νίκαιας-Αγ.Ι.Ρέντη, προκειμένου να του χορηγηθεί η σχετική άδεια χρήσης κοινόχρηστου χώρου.

7. Ο ενδιαφερόμενος εφόσον κάνει ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ή σκαμπό (εντός ή εκτός καταστήματος), είναι υπόχρεος στην καταβολή 0,5% επί των ακαθαρίστων εσόδων σε ημερομηνίες υποβολής Φ.Π.Α. και πρέπει να απευθύνεται στο Τμήμα Εσόδων & Δημοτικής Περιουσίας του Δήμου προκειμένου να το δηλώσει.

Author

Comments are closed.