Δικαιολογητικά για έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης νομικού προσώπου

Για την έκδοση βεβαίωσης δραστηριοποίησης στις βραχυχρόνιες αγορές τα νομικά πρόσωπα υποβάλλουν στην αρμόδια αρχή του άρθρου 34 του ν. 4849/2021 τα ακόλουθα στοιχεία και δικαιολογητικά:

α) Αίτηση του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου στην οποία περιλαμβάνονται:

αα) Τα στοιχεία ταυτότητας του αιτούντος και η επωνυμία του νομικού προσώπου,

αβ) η διεύθυνση της έδρας του νομικού προσώπου,

αγ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ) του νομικού προσώπου,

αδ) τα πωλούμενα είδη σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου 67 του ν. 4849/2021,

αε) ο Κωδικός Αριθμός Δραστηριότητας (ΚΑΔ) σχετικός με δραστηριοποίηση στο υπαίθριο εμπόριο και τα πωλούμενα είδη,

αστ) ο αριθμός κυκλοφορίας του προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος),

αη) δήλωση ότι όλα τα δηλούμενα στοιχεία είναι αληθή,

β) αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού με την τελευταία εκπροσώπηση και ο αριθμός Γ.Ε.ΜΗ. (εφόσον είναι υπόχρεα εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ.),

γ) υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι το νομικό πρόσωπο δεν κατέχει άδεια υπαίθριου εμπορίου, που μπορεί να επαληθεύεται από την αρμόδια αρχή μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος «Ανοικτή Αγορά» (Ο.Π.Σ.Α.Α.) του άρθρου 56 του ν. 4849/2021,

δ) αποδεικτικό έναρξης δραστηριότητας στην αρμόδια φορολογική αρχή και ταμειακής μηχανής δηλωμένης και συνδεδεμένης στο πληροφοριακό σύστημα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (TAXIS) ή απαλλαγής από τη σχετική υποχρέωση που έχει εκδοθεί από την αρμόδια φορολογική αρχή,

ε) άδεια κυκλοφορίας οχήματος σε ισχύ, καθώς και Δελτίο Καταλληλότητας Τεχνικού Ελέγχου (ΚΤΕΟ) σε ισχύ, του δηλούμενου προς χρήση οχήματος (ιδιόκτητου ή άλλου οχήματος),

στ) (καταργείται),

ζ) για το φυσικό πρόσωπο που θα απασχολείται ως πωλητής:

ζα) τα στοιχεία ταυτότητάς του,

ζβ) ο αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ),

ζγ) ο αριθμός μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ) και ο ασφαλιστικός του φορέας του,

ζδ) πιστοποιητικό υγείας σε ισχύ, σύμφωνα με την υπό στοιχεία Υ1γ/Γ.Π./οικ. 35797/04.04.2012 (Β’ 1199) απόφασης του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης,

ζε) άδεια διαμονής σε ισχύ