Ο Δήμος Νίκαιας- Αγ. Ι. Ρέντη
Διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΟΔΟΠΟΙIΑ ΕΛΑΙΩΝΑ 2019»

Εκτιμώμενης αξίας 403.225,81 Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% αξίας 96.774,19€ )

Author

Comments are closed.