Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Προκηρύσσει   Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ για  την «Προμήθεια Οχημάτων» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νίκαιας –Αγ. Ι. Ρέντη συνολικής ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους €251.100,00 (Διακοσίων πενήντα ενός χιλιάδων και εκατό ευρώ), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  με χρόνο παράδοσης πέντε (5) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης

Author

Comments are closed.