Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού με
χρηματοδοτική μίσθωση (leasing) διάρκειας πέντε (5) ετών» με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση ποιότητας – τιμής,
εκτιμώμενης αξίας ένα εκατομμύριο διακόσιες τριάντα οκτώ χιλιάδες ευρώ (1.238.000,00€)
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.

Author

Comments are closed.