Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,  για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση οργάνων παιδικών χαρών» για το οικονομικό έτος 2020, με διάρκεια υλοποίησης  από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και για 1 (ένα) έτος, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Πρασίνου του Δήμου, συνολικής δαπάνης ποσού ύψους € 74.369,00 (Εβδομήντα τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων εξήντα εννέα ευρώ)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%,  ΜΕΡΙΣΜΕΝΗ σε ποσό ύψους € 24.000,00, σε βάρος του Κ.Α. 35.7135.0006 «Προμήθεια οργάνων παιδικών χαρών», του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και σε ποσό ύψους € 50.369,00 σε βάρος του αντίστοιχου Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2021.

Author

Comments are closed.