Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια Υλικών Συντήρησης Οδοποιίας & Κοινόχρηστων Χώρων (πίσσα & διάφορά υλικά» για το οικονομικό έτος 2020, με διάρκεια υλοποίησης ενός (1) έτους από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη συνολικής δαπάνης ποσού ύψους € 67.276,20 (εξήντα επτά χιλιάδων διακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ και είκοσι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0021 «Προμήθεια υλικών συντήρησης οδοποιίας & κοινόχρηστων χώρων (πίσσα και διάφορα υλικά», του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab
Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Κατεβάστε το ΤΕΥΔ https://drive.google.com/file/d/1Yg3TQQm9_v6YAfm0ekBkw9k9LWsO4DNe/view?usp=sharing

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab
Author

Comments are closed.