Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημοσίου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την Προμήθεια καυσίμων

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΝΤΥΠΑ ΟΙΚ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / ΤυποποιημένοΈντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

 

 

Author

Comments are closed.