Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Προκηρύσσει επαναληπτικό Διεθνή Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων,
μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη αναδόχου για το είδος 3 (Καλαθοφόρο 18μ) της Κατηγορίας Β
«Προμήθεια οχημάτων & μηχανημάτων έργου» της με αρ. πρωτ. 3764/05-02-2021 Τεχνική Έκθεσης της
Διεύθυνσης Καθαριότητας μέσω του Προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ποσού ύψους € 100.000,00,
συν Φ.Π.Α. 24% ποσού ύψους € 24.000,00, γενικό σύνολο ποσού ύψους € 124.000,00, χρονικής
διάρκειας έξι (6) μηνών από την υπογραφή της σύμβαση και με κριτήριο ανάθεσης την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την βέλτιστη σχέση τιμής – ποιότητας.

Author

Comments are closed.