Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Προκηρύσσει  Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων μέσω  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για  την «Προμήθεια Μέσων Ατομικής Προστασίας (Νόμος 43726 ΦΕΚ 2208/8-6-2019) για το έτος 2020, για την κάλυψη των αναγκών των εργαζομένων του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη για ένα (1) ημερολογιακό έτος», συνολικής  ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης  ποσού ύψους € 259.997,00, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% .

Author

Comments are closed.