Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής, για την ανάδειξη αναδόχου για:
α) την Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων της Δ/νσης Καθαριότητας & Ανακύκλωσης» για 1 (ένα) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 39.804,00 (Τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακοσίων τεσσάρων ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, ΜΕΡΙΣΜΕΝΗ σε ποσό ύψους € 16.740,00 σε βάρος του Κ.Α. 20.6635.0001 «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων», του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και σε ποσό ύψους € 23.064,00 σε βάρος του Κ.Α. 20.6635.0001 «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων», του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2021,
β) την Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων της Δ/νσης Πρασίνου» για 1 (ένα) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 17.856,00 (Δεκαεπτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα έξι ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ΜΕΡΙΣΜΕΝΗ σε ποσό ύψους € 7.740,00 σε βάρος του Κ.Α. 20.6635.0001 «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων», του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και σε ποσό ύψους € 10.116,00 σε βάρος του Κ.Α. 35.6635.0001 «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων», του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2021 και
γ) την Γ΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων της Δ/νσης Διοίκησης» για 1 (ένα) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 4.185,00 (Τεσσάρων χιλιάδων εκατόν ογδόντα πέντε ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%, ΜΕΡΙΣΜΕΝΗ σε ποσό ύψους € 2.092,50, σε βάρος των Κ.Α. 20.6635.0001 «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» ποσού ύψους € 858,50 & Κ.Α. 30.6635.0001 «Προμήθεια σάκων απορριμμάτων» ποσού ύψους € 1.234,00, του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2020 και σε ποσό ύψους € 2.092,50 σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α. του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2021.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Β’ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab
Author

Comments are closed.