Διακήρυξη Ηλεκτρονικού Δημοσίου Διεθνούς Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης, βενζίνη αμόλυβδη) χρονικής διάρκειας εικοσιτεσσάρων μηνών (24) από την υπογραφή της σύμβασης για τις ανάγκες του Δήμου Νίκαιας–Αγ.Ι.Ρέντη προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους €1.231.235,36 συν Φ.Π.Α.24 % ποσού ύψους €295.496,49 γενικό σύνολο ποσού ύψους €1.526.731,85

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Author

Comments are closed.