ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ
Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,
άνω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη αναδόχου/ων
για την « Προμήθεια ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού ( χαρτικά, απορρυπαντικά – σαπούνια κλπ )»
για δυο (2) έτη από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους €
278.810,24 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 6% και 24% , με κριτήριο ανάθεσης την χαμηλότερη από
οικονομική άποψη προσφορά.

Author

Comments are closed.