Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,  για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια γενικού ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της δημοτικής ενότητας Νίκαιας» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, με διάρκεια 4 (τέσσερις) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 69.973,36 (εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων εβδομήντα τριών Ευρώ και τριάντα έξι λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%  σε βάρος του Κ.Α. 20.6661.0003 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη δημοτική ενότητα Νίκαιας».

Author

Comments are closed.