Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,  για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια γενικού ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών της δημοτικής ενότητας Αγ. Ι. Ρέντη» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη, με διάρκεια 4 (τέσσερις) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 69.991,99 (εξήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα ένα Ευρώ και ενενήντα εννέα λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%  σε βάρος του Κ.Α. 20.6661.0003 «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη δημοτική ενότητα Αγ. Ι. Ρέντη».

Προσφορές γίνονται δεκτές για το σύνολο των υπό προμήθεια ειδών ή  για το σύνολο κάθε κατηγορίας (όπως περιγράφονται κατωτέρω ) με βάση τους Πίνακες του Παραρτήματος Γ΄ και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές της προαναφερόμενης προμήθειας, με βάσει τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και την με αρ. πρωτ. 6749/02-03-2021 Τεχνική Περιγραφή του Τμήματος Συντήρησης Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού Οδών – Πλατειών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών  του Δήμου.

 

Η δαπάνη θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους

Author

Comments are closed.