Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για την «Κλάδευση υψηλών δένδρων με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος» για 1 (ένα) έτος, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 39.897,00 (Τριάντα εννέα χιλιάδων οκτακόσιων ενενήντα επτά ευρώ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6262.0005 «Κλάδευση υψηλών δένδρων με τη χρήση γερανοφόρου οχήματος», του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2020.

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [472.71 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [236.20 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [656.25 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [652.76 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [908.57 KB]

Loader Loading...
EAD Logo Taking too long?
Reload Reload document
| Open Open in new tab

Download [223.54 KB]

Author

Comments are closed.