Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την « Ασφάλιση κινητής περιουσίας για δώδεκα (12) μήνες του Δήμου Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη, προϋπολογιζόμενης δαπάνης ποσού ύψους €35.000,00 ( Τριάντα πέντε χιλιάδων ευρώ) μικτών ασφαλίστρων.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Author

Comments are closed.