Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,  για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια μηχανημάτων Πρασίνου» για το οικονομικό έτος 2020, με διάρκεια υλοποίησης  από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης και έως 31-12-2020, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Πρασίνου του Δήμου, συνολικής δαπάνης ποσού ύψους € 24.791,32 (Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα ενός ευρώ και τριάντα δύο λεπτών) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% σε βάρος του Κ.Α. 35.7131.0006 «Προμήθεια μηχανημάτων Πρασίνου», του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου οικονομικού έτους 2020.

Comments are closed.