Διακήρυξη διαγωνισμού για προμήθεια επίσωτρων ελαστικών.

ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΉ ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ

ΜΕΛΈΤΗ

ΑΠΌΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΕΠΙΤΡΟΠΉΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΠΡΟΣΦΟΡΆΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Comments are closed.