Ο Δήμος Νίκαιας – Αγίου Ιωάννη Ρέντη
δ ι α κ η ρ ύ σ σ ε ι
δημόσιο διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία
για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης:
«ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΙΝΙΚΙΟΥ 14Α
ΚΑΙ ΑΓ. Ι. ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ 3 ΣΤΗ ΝΙΚΑΙΑ»
Εκτιμώμενης αξίας 158.287,62 € (πλέον Φ.Π.Α. 24%, ήτοι 37.989,03 €)

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΕΥΔ

Comments are closed.