Ο ΔΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ – ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ
Διακηρύσει

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥ ΧΩΡΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ «ΕΛΑΙΩΝΑ» Εκτιμώμενης αξίας 1.179.500,77 Ευρώ (πλέον Φ.Π.Α. 24% )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΟΡΟΙ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Author

Comments are closed.