Ο Δήμος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Διακηρύσσει

ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:

«ΒΕΛΤΙΩΣΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ»

Εκτιμώμενης αξίας 4.032.258,07€ Ευρώ
(πλέον Φ.Π.Α. 24% )

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΟΡΟΙ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ / ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

Author

Comments are closed.