ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού,  κάτω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης οδοποίιας & κοινόχρηστων χώρων ( πίσσα και διάφορα υλικά) για ένα ημερολογιακό έτος από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 54.622,00 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά, με βάση την χαμηλότερη τιμή.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ/ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

 

 

Comments are closed.