Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,  για την ανάδειξη αναδόχου για την  « Προμήθεια και τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στο Κλειστό Γήπεδο « Μάνος Λοϊζος» για το οικονομικό έτος 2020, με διάρκεια υλοποίησης εξήντα (60) ημερολογιακών ημερών  από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών συνολικής δαπάνης ποσού ύψους € 39.981,32 (Τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα ενός ευρώ και τριάντα δυο λεπτών)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.0024 «Προμήθεια και εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων για το κλειστό γήπεδο « Μάνος Λοϊζος», του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.

Author

Comments are closed.