Ο Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη
Προκηρύσσει Ανοικτό Δημόσιο Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, κάτω των ορίων, μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την Προμήθεια σάκων αποκομιδής απορριμμάτων για τις ανάγκες Δήμου» για δυο (2) χρόνια από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 115.994,56, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (ΜΕΡΙΣΜΕΝΟ ως εξής: ποσό ύψους €25.220,80 για το οικ. Έτος 2021, ποσό ύψους € 65.552,96 για το οικ. έτος 2022 , ποσό ύψους €25.220,80 για το οικ. έτος 2023) και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψη προσφορά, με βάση την χαμηλότερη τιμή, με τους παρακάτω όρους και στοιχεία:

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ

Author

Comments are closed.