Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,  για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση κρυστάλλων και πολυκαρβονικών φύλλων, για την συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου» για το οικονομικό έτος 2020, με διάρκεια υλοποίησης 2 (δύο) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Αθλητισμού, συνολικής δαπάνης ποσού ύψους € 4.775,24 (Τεσσάρων χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ και είκοσι τεσσάρων λεπτών)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24%, σε βάρος του Κ.Α. 15.6262.0015 «Συντήρηση και επισκευή Αθλητικών εγκαταστάσεων Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη», του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.

Author

Comments are closed.