ΠρομηθειεςΟ Δήμαρχος Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη

Προκηρύσσει Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό, άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ , για την ανάδειξη αναδόχου /ων για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας» του Τμήματος Εποπτείας Αποκομιδής της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη για δυο έτη ( 2023-2024) για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων των υπηρεσιών του Δήμου, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους € 595.053,26 συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% και 6%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την χαμηλότερη τιμή.

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΜΕΛΕΤΗ

ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΥΔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναφορικά με την με αρ.13828/05-04-2023 με ΑΔΑΜ :23PROC012445181 Διακήρυξη του Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, άνω των ορίων μέσω Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ, για την ανάδειξη αναδόχου/ων για την «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας» του Τμήματος Εποπτείας Αποκομιδής της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου Νίκαιας–Αγ.Ι.Ρέντη για δυο έτη (2023-2024) για τις ανάγκες των δικαιούχων εργαζομένων των υπηρεσιών του Δήμου, ενδεικτικής προϋπολογισθείσας δαπάνης ποσού ύψους €595.053,26 συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% και 6%, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την χαμηλότερη τιμή και ειδικότερα στο άρθρο 2.2.6 «Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα» καθώς και στο άρθρο 2.2.9.2 «Αποδεικτικά Μέσα» παρ.Β.4 (σελ.24) εκ παραδρομής αναφέρεται ότι απαιτείται οι οικονομικοί φορείς να διαθέτουν άδεια λειτουργίας πρατηρίου υγρών καυσίμων από την αρμόδια υπηρεσία σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ως εκ τούτου η ως άνω απαίτηση της υπ’αρ.13828/05-04-2023 με ΑΔΑΜ:23PROC012445181 Διακήρυξης και στα σημεία που τυχών αναφέρεται, διαγράφεται.

Author

Comments are closed.