ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αναφορικά με την υπ’ αρ. 927/9-1-2019 και ΑΔΑΜ: 19PROC004313008 Διακήρυξη για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη», για ένα (1) ημερολογιακό έτος από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Νίκαιας – Αγ. Ι. Ρέντη και του Ν.Π.Δ.Δ «Κοινωνική Προστασία & Αλληλεγγύη του Δήμου Νίκαιας – Αγ.Ι. Ρέντη».Ανακοινώνεται ότι:Εκ παραδρομής στην υπ’ αρ. 927/9-1-2019 και ΑΔΑΜ: 19PROC004313008 Διακήρυξη του ως άνω διαγωνισμού στο Θεσμικό Πλαίσιο και ειδικότερα στις εκδοθείσες ειδικές κανονιστικές πράξεις & με αύξοντα αριθμό 13ο , αναφέρεται ότι ο εν λόγω διαγωνισμός θα διεξαχθεί από την Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης των Διαδικασιών Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων όπως ορίσθηκε με την υπ’ αρ. 14/23-1-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, διορθώνεται ως κάτωθι: Αρμόδια Επιτροπή διεξαγωγής του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρέλαιο κίνησης και βενζίνη αμόλυβδη», ορίζεται η Επιτροπή Διενέργειας & Αξιολόγησης των Διαδικασιών Σύναψης των Δημοσίων Συμβάσεων όπως αυτή συγκροτήθηκε με την υπ’ αρ. 521/28-12-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΛΕΓΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Comments are closed.