Ο Δήμαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

Συνοπτικό διαγωνισμό, με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής,  για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την συντήρηση συστήματος κλιματισμού στον Πολυχώρο ¨ΜΑΝΟΣ ΛΟΪΖΟΣ¨» για το οικονομικό έτος 2020, με διάρκεια υλοποίησης 50 (πενήντα) ημερολογιακές ημέρες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, για την κάλυψη των αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, συνολικής δαπάνης ποσού ύψους € 24.689,64 (Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ και εξήντα τεσσάρων λεπτών)  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% σε βάρος του Κ.Α. 15.6673.0003 «Προμήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την συντήρηση συστήματος κλιματισμού στον Πολυχώρο ¨ΜΑΝΟΣ ΛΟΪΖΟΣ¨», του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020.

Author

Comments are closed.